publicerad: 2021  
eld elden eldar
eld·en
substantiv
1 sam­tidigt upp­trädande av ljus och värme vid kemisk reaktion
an­lägga eld; tända eld; tutta eld på något; fatta eld; släcka elden; det tog eld i gardinen
ofta med ton­vikt på så­dan före­teelse som ämne el. (liv­givande el. förhärjande) natur­kraft el. anv. för praktiska ända­mål
JFR brand
steka vid sakta eld; hon gjorde upp eld i spisen; elden hade falnat; hon handskades vårds­löst med elden; elden är lös!; de tidiga människornas beroende av elden för sin över­levnad
äv. med ton­vikt på det brinnande materialet, sär­skilt när det före­kommer i in­samlad och kontrollerad form
en öppen eld; röra om i elden; den olympiska elden; scouterna satt och sjöng kring sina eldar
äv. om liknande (elektriska, kemiska eller dylikt) fenomen
eldsljus; elmseld; ljungeld; mareld
äv. bildligt, spec. med ton­vikt på det brännande el. lysande
spec. äv. med ton­vikt på starka känslor
konstnärseld; kärlekseld; ungdomseld
konstens och snillets eld
bengalisk eld en fyrverkeri­blandning som normalt ger röd- eller grön­färgad eldäv. om själva fyr­verkeriet: han fick föras till sjuk­hus efter att ha träffats av en bengalisk eld
bli eld och lågor bli mycket entusiastiskhan blev eld och lågor över att få träffa en så berömd författare
få/ha eld i baken var­dagligtfå/ha mycket bråttomefter den hårda kritiken fick före­taget eld i baken och in­förde snabbt nya arbets­rutiner
gjuta/hälla olja på elden se olja
gå genom eld och vatten för någon/något upp­offra sig helt för (att hjälpa) någon/någothon är en ut­präglad vinnar­typ som är beredd att gå genom eld och vatten för sitt lag
ha många järn i elden se järn
ingen rök utan eld se rök
(komma/hamna) ur askan i elden se aska
kratsa kastanjerna ur elden (för någon) se kastanj
leka med elden med­vetet ut­sätta sig för farastrax innan reporterns död hade en agent varnat henne för att leka med elden och upp­manat henne att lämna landet
stryka eld tändahon strök eld på en tänd­sticka
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska elder; gemensamt germanskt ord av dunkelt urspr.
2 sär­skilt militär­väsen knappast plur. avlossning av skott ur­sprungligen om antändning av krut i eld­vapen
JFR fyr 3
(i) elden
häftig eld; öppna eld; eld upp­hör!
äv. mer konkret om (samman­fattningen av) alla skott som av­lossas vid ett till­fälle (av ett el. flera vapen) ofta militär­väsen
artillerield; automateld; kanoneld; punkteld
besvara fiendens eld; rikta elden mot fiendens högra flank
äv. om strid
första bataljonen kastades i elden
äv. bildligt, sär­skilt i ut­tryck för att vara i aktion
det svenska dam­landslaget är just nu i elden
eld i berget! det blir snart en sprängning!anv. som varningsrop
belagt sedan ca 1710
Min eld är den största i Sverige. August Strindberg, brev till Siri von Essen, hans blivande hustru, 1876