publicerad: 2021  
1fly flydde flytt, presens flyr
verb
1 ibland med partikel, sär­skiltbort, undan hastigt lämna en plats på grund av fara
någon flyr (bort) (från någon/något)
någon flyr (bort) (från någon)
någon flyr (bort) (från något)
någon flyr (undan någon/något)
någon flyr (undan någon)
någon flyr (undan något)
någon flyr (någonstans)
de flydde för livet; folk flydde i panik; människorna flydde undan torkan; de flyende tyska arméerna i andra världs­krigets slut­skede
äv. i konstruktioner med objekt
någon flyr (något)
många av de fattigaste flyr landet
äv. bildligt, med av­seende på abstrakta före­teelser av­lägsna sig, över­ge
fly från verkligheten; väljarna flydde regeringspartiet; han kan inte fly undan an­svaret
fly fältet se fält
belagt sedan 800–900-talet (runristad berghäll, Oklundahällen, Östra Huseby, Östergötland (Salberger)); runform flau (pret.), fornsvenska flyia, fly; gemensamt germanskt ord av dunkelt urspr.
2 (snabbt) förgå mest om tid och dylikt
SE 2flykt
något flyr
tiden flyr snabbt när man har roligt; de talade om länge­sedan flydda tider
spec. i ett ut­tryck för att dö
de försökte med konst­gjord andning men livet hade redan flytt
belagt sedan 1526
3 dialektalt el. skämtsamt räcka över (något) till någon
någon flyr någon något
vill du fly mig saxen?
belagt sedan 1425 (Synodalstatuter); fornsvenska fly(a) 'ordna; lämna'; av lågtyska vli(g)en 'ordna; lägga i varv'
2fly flyet, plural flyn, bestämd plural flyna
fly·et
substantiv
1 den yttersta, hulling­liknande delen av en ankar­arm som griper fast i bottnen
ankarfly
belagt sedan 1698; jfr no. ankarfli med samma betydelse, till fli 'skiva; hulling'
2 om­råde med växtlighet som vilar på vatten och inte på under­liggande jord
SYN. gungfly
belagt sedan 1430–40 (Ett Forn-Svenskt Legendarium); fornsvenska fly 'vattensamling'; nord. ord, besläktat med flod, flyta
3 vanligen i sammansättn. typ av klumpigt byggd natt­fjäril med tämligen ljusa och oftast håriga vingar
SYN. nattfly
äv. om andra insekter i sammansättn.
belagt sedan 1869; jfr no. fly med samma betydelse; trol. kollektivbildn. till flyga, äldre flygi 'flyg­fä'; jfr ur­sprung till fluga
3fly
adverb
fly förbannad se förbannad
belagt sedan 1886; jfr no. flygande, flyg-, da. flyvende, flyve-, förstärkande adv.