publicerad: 2021  
förare föraren, plural förare, bestämd plural förarna
för·ar·en
substantiv
`rare
1 person som manövrerar (motor)for­don
förarplats; bilförare; truckförare
förare (av något)
sam­tal med föraren är inte tillåtet
äv. i fråga om större motor­drivna redskap etc.
hissförare
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska förare; till föra 2
2 vanligen i sammansättn. person som visar vägen
fjällförare; hundförare
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser