publicerad: 2021  
1förslag förslaget, plural förslag, bestämd plural förslagen
för·slag·et
substantiv
försla´g
an­givande av lämpligt handlings­sätt eller tänkbar möjlighet ofta i praktiken lik­tydigt med rekommendation
ett bra förslag; ett dåligt förslag; ett konkret förslag; ta fram ett förslag; lägga fram ett förslag; stödja ett förslag; av­visa ett förslag
ett förslag (om/på/till något/att+verb/sats)
ett förslag (om något)
ett förslag (om sats)
ett förslag (om att+verb)
ett förslag (något)
ett förslag (sats)
ett förslag (på att+verb)
ett förslag (till något)
ett förslag (till sats)
ett förslag (till att+verb)
ett förslag (att+verb/sats)
ett förslag (sats)
ett förslag (att+verb)
ett förslag till ny stads­plan; de vill ha förslag på namn på babyn; hon är på förslag till tjänsten; de väckte förslag om att hyra in en gäst­föreläsare
spec. an­givande av lämpligt beslut
lagförslag; medlingsförslag
spec. äv. i vissa ut­tryck i sammanträdes­språk
fler förslag?; nog med förslag; stämman god­kände en­hälligt styrelsens förslag
belagt sedan 1542; av tyska Vorschlag med samma betydelse, till vorschlagen 'före­slå'
2förslag för­slaget, plural för­slag, bestämd plural för­slagen
för|­slag·et
substantiv
`rslag
melodisk ut­smyckning som består av en kort ton som an­slås före huvudtonen
förslag an­ges vanligen med små noter
äv. vanligen i sammansättn. kort­varigt ljud som artikuleras före annat ljud
t-förslag
belagt sedan 1807; se ur­sprung till slag 1