publicerad: 2021  
1lokal lokalen lokaler
lok·al·en
substantiv
loka´l
byggnad eller större rum som an­vänds för visst ända­mål ofta för kollektiv verksamhet och vanligen för annat än bostads­ända­mål
lokalbrist; lokalhyra; danslokal; klubblokal; kongresslokal; kontorslokal; samlingslokal; vallokal
stadens offentliga lokaler; det var mycket folk i lokalen; firman flyttar in i nya lokaler
spec. för nöjen
gå på lokal och roa sig
äv. om­råde där viss växt (eller visst djur) före­kommer
belagt sedan 1832; till 2lokal!!
2lokal lokalt lokala
lok·al
adjektiv
loka´l
begränsad till visst mindre om­råde om före­teelse, verksamhet eller dylikt
MOTSATS utbredd
lokala nyheter; lokala regn­skurar; så­väl lokala myndigheter som myndigheter på riks­planet under­rättades
spec. i fråga om kroppen
en lokal svulst i levern
äv. som före­kommer på den aktuella platsen
när han kom till Göte­borg sökte han upp ord­föranden för den lokala av­delningen
ibland med an­tydan om lägre standard
det var bara lokala förmågor som upp­trädde på scenen
belagt sedan 1794; av lat. loca´lis med samma betydelse, till loc´us 'plats; rum'; jfr ur­sprung till lokus, löjtnant, miljö