publicerad: 2021  
lång långt långa, komparativ längre, superlativ längst
adjektiv
1 som har stor ut­sträckning i en rums­dimension om före­mål; vanligen med tanke på den horisontala dimension före­målet har störst ut­sträckning i
ett långt rep; bordet är långt men inte sär­skilt brett; långa ögon­fransar; långt hår; en lång kö
ibland äv. (om person, kropps­del eller dylikt) som har stor ut­sträckning i höjd­led
han är lång till växten; giraffens långa hals
spec. äv. som täcker en stor del av armarna eller benen
långa handskar; långa strumpor
äv. neutralt för att an­ge mått i viss riktning
meterlång
bordet är en meter långt
bli lång i an­siktet se ansikte
bli lång i synen se syn
dra det längsta strået se strå
få lång näsa se näsa
i långa banor se bana
i långa stycken se stycke
räcka lång näsa åt någon/något se näsa
stå med lång näsa se näsa
ta det långa benet före se ben
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska langer; gemensamt germanskt ord, mot­svarande lat. long´us 'lång'; jfr ur­sprung till longitud, longör, 1länga!!, längd, länge, längta
2 som inne­bär (förflyttning över) stort av­stånd
en lång resa; en lång om­väg; de såg honom på långt håll; det är långt till havet från stugan
spec. om vissa grenar i löpning
långa stafetten; långa häcken
äv. med försvagad betydelse av ut­sträckning, ofta som om­fattar ett stort an­tal av något
en lång rad av vagnar; en lång lista med klago­mål; en lång serie miss­tag
äv. neutralt avstånds- el. längd­angivande
hur långt är det till stan?; sträckan var 3 mil lång
gå den långa vägen se väg
inte på långa vägar se väg
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 som har stor ut­sträckning i tiden
ett långt liv; en lång paus; långa och korta vokaler
ibland om tids­period som subjektivt upp­fattas som ut­dragen
de långa åren i exil; gatan har livlig biltrafik hela dagen lång; han vägrade i det längsta att ge efter för de andras argument
spec. om fram­ställning, skildring eller dylikt utförlig
en lång berättelse; en lång predikan; han talar all­tid med långa meningar
spec. äv. om vissa affärstransaktioner långfristig
långa lån; lång kredit
äv. neutralt tids­angivande
filmen var två timmar lång
i det långa loppet se lopp
lång ränta se ränta
på lång/längre sikt se sikt
ärlighet varar längst se ärlighet
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen