SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ra verb förde fört, pres. för för·de1ofta med partikel som betecknar riktning, t.ex.bort, in, ut, över få (ngn/ngt) att hamna på viss plats NollJFRcohyponymförflyttacohyponymfraktacohyponymforslacohyponym1bringa 1 han fördes till sjuk­husligor som för in knark i landetden nya produkten ska nu föras ut på marknadenofta med avs. på abstrakta före­teelserföra ärendet vidarehan förde ämnet på tal vid mid­dagenhon vill föra saken in­för dom­stolhan förde över pengarna till hennes kontoföra (bort/in/ut/över) ngn/ngt (ngnstans)föra ngn bakom ljusetse1ljus 1 föra ngn till altaretsealtare föra ngt till torgssetorg sedan 1000-taletrunsten, Villberga, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform fyra, fornsv. föra; gemens. germ. ord, eg. ’komma ngn el. ngt att fara’; se 2fara 2ofta med partikel som betecknar riktning, t.ex.bort, in, ut på­verka och styra rörelsen hos ngn el. ngt, så att önsk­värd rörelse ut­förs NollJFRcohyponym1köra 2cohyponymstyra 1cohyponymbära 4 för in fången!hon förde in hästen i stalletolycksbilen fördes av en berusad personspec.bestämma stegen i dans han har rytmen i blodet men han kan inte föraäv. i fråga om en­bart tänkt rörelse (om väg e.d.)leda korridoren för till sov­rummenäv. bildligtdet skulle föra för långt att gå in på alla detaljerspec.med prep.till med­föra NN:s politik förde till krigföra (bort/in/ut) ngn/ngt (ngnstans), föra (till ngt)föra ngt i hamnsehamn 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3vara aktiv i ut­övandet av viss verksamhet e.d. arb.föra befälföra krigspec.i vissa ut­tryck an­svara för fram­sägandet av föra ordetäv.i vissa ut­tryck vara verksam med (och åstad­komma) ofta ned­sätt.föra o­väsenföra ett ut­svävande livföra ngtsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4välja att låta (ngt) in­gå i viss grupp av före­teelser; för klassificering e.d. NollJFRcohyponymhänföra 1 till gruppen väst­nordiska språk förs även färöiskanföra ngn/ngt till ngn/ngtsedan 16355an­vända (redskap e.d.) genom att röra det på visst sätt komm.penselföringstråkföringföra klubbanföra pennanföra ngtsedan 16236synligt bära som symbol e.d. af.far­tyget för svensk flaggföra en lilja i sitt vapenäv. all­männareunder gång i mörker skall maskin­drivet far­tyg föra vit topp­lanternaföra ngtsedan 1434Bihang till Rimkrönikorna7upp­rätta (visst dokument) genom fort­löpande an­teckningar komm.föra protokollföra bok över in­komster och ut­gifterföra ngtsedan 15518hålla (viss vara) till­gänglig för försäljning handel.saluföraty­värr för vi inte det märket längreföra ngtsedan 15399inne­hålla (fyndighet) som bestånds­del om berg e.d. mineral.malmförandeberget för järn­malmföra ngtsedan 1702Subst.:vbid1-160484förande