publicerad: 2021  
1plan planet, plural plan, bestämd plural planen
plan·et
substantiv
1 större, helt jämn yta utan böjningar och krökningar så att alla räta linjer som förbinder två punkter på ytan helt ligger i den
planet är den två­dimensionella mot­svarigheten till den räta linjen; experiment med lutande plan i fysiken
ofta spec. om plan med viss konstant höjd­nivå, sär­skilt om våningsplan
planskild; markplanet
ta rull­trappan upp till plan 2; en gatu­korsning i flera plan
äv. om tänkt yta av detta slag
hus­gavlarna ligger i samma plan
äv. bildligt om nivå av andligt el. intellektuellt slag
på ett ytligt plan har han rätt, men ...; hon försökte föra upp debatten till ett högre plan; diskussionen låg mest på det känslo­mässiga planet; man kan tala om förståelse på flera plan
på det sluttande planet i moralisk utförs­backeden som fram­för en an­klagelse ska styrka dess sannings­halt, annars befinner vi oss på det sluttande planet
belagt sedan 1748; se ur­sprung till 2plan 3
2 flygplan
jetplan; överljudsplan
ett chartrat plan; ett enmotorigt plan; planet lyfte; planet landade; planet störtade; ta ett senare plan
belagt sedan 1910; urspr. samma ord som 1plan 1 (om flyg­planets bär­plan, vingar)
2plan planen planer
plan·en
substantiv
1 (samman­ställning av) förut­sedd kedja av handlingar som till­sammans av­ses leda till upp­nåendet av något mål
planenlig; planläggning; anfallsplan; femårsplan; fälttågsplan; rationaliseringsplan
en plan (för något/att+verb)
en plan (för något)
en plan (för att+verb)
planer (något/att+verb)
planer (något)
planer (på att+verb)
en stor­stilad plan; en långt­gående plan; en lång­siktig plan; en detaljerad plan; en noga genom­tänkt plan; göra upp en plan; sätta planen i verket; planen gick i lås; skrin­lägga planen; planen gick ut på att erövra hamnen och där­efter in­vänta förstärkningar
äv. försvagat avsikt
semesterplan
välva stora planer; man har planer på att bygga om; vad har ni för planer för morgon­dagen?
plan B reserv­planom han inte lyckas bli handbolls­proffs är plan B att ut­bilda sig till arkitekt
vitt­flygande planer (allt­för) djärva planerhans vitt­flygande planer och vilda penningbegär har orsakat mycket ont
belagt sedan 1720; ut­veckling av 2plan 3
2 (över­skådlig och i vissa av­seenden förenklad) bild av något om­råde, någon byggnad eller dylikt; ofta mer el. mindre kart­liknande
en plan (över något)
de försökte orientera sig på planen över köp­centret
belagt sedan 1874
3 jämnt, regel­bundet, av­gränsat om­råde som inte (nämn­värt) lutar och vanligen är av­sett för någon spec. aktivitet, ofta idrotts­utövning
planhalva; fotbollsplan; handbollsplan; idrottsplan
bäst på plan var mål­vakten; barnen lekte på planen fram­för huset
ibland bildligt
det är många som ska delta i debatten, och först på plan är NN
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska plan; via lågtyska av lat. pla´num 'jämn yta; slätt'; identiskt med 1plan 1
3plan plant plana
adjektiv
som är helt jämn och slät och saknar böjningar och krökningar om yta
planslipning
is­ytan var all­deles plan; bords­skivan var inte helt plan
ibland äv. vågrät
golvet var inte riktigt plant så kulan började rulla
belagt sedan 1679; av lat. pla´nus 'slät, jämn'; jfr ur­sprung till esplanad, 1planta!!