publicerad: 2021  
1regel regeln regler
regl·er
substantiv
re´gel
ut­saga om hur visst skeende normalt ut­spelar sig
JFR 1lag 2
huvudregel; tumregel; uttalsregel
en regel (för någon) (om något/sats)
en regel (för någon) (om något)
en regel (för någon) (om sats)
matematiska regler; en grammatisk regel i svenskan är att ord­följden är rak i bi­satser; ingen regel utan undan­tag
ofta äv. om fast­lagd bestämmelse för hur en viss handling ska ut­föras
regelbok; regelbrott; regeländring; levnadsregel; spelregel; trafikregel
hårda regler; strikta regler; tvingande regler; skärpta regler; sociala regler; moraliska regler; etiska regler; följa reglerna; bryta mot en regel; från­gå en regel
lära sig spelets regler; regler och stadgar; internationella regler för behandling av fångar
äv. försvagat om något som är ofta före­kommande
JFR vana
han har gjort till en regel att ge henne en blomma varje födelse­dag
biogenetiska regeln den regel som säger att den en­skilda individen ut­vecklas på samma sätt som släktet
den gyllene regeln den bibliska regel som säger att allt vad man vill att människorna ska göra en själv ska man ock­så göra demde ville upp­fostra sina barn till att leva efter den gyllene regeln
efter/enligt konstens alla regler enligt beprövat tillvägagångs­sätthar man köpt kräftor gäller det ock­så att äta dem enligt konstens alla regler; föreningens tioårs­jubileum firades efter konstens alla regler
i/som regel vanligenmäklarens an­svar upp­hör i regel efter det att köpehandlingarna under­tecknats
undan­taget som bekräftar regeln se undantag
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska reghla, reghel; urspr. av lat. re´gula 'rätte­snöre; linjal'; jfr ur­sprung till reglera, reguljär; räls
2regel regeln reglar
även
rigel rigeln riglar
regl·ar, rigl·ar
substantiv
re`gel el. ri`gel
1 typ av enklare lås­anordning i form av en bom som skjuts för en dörr el. en lucka
dra ifrån regeln
äv. om liknande an­ordning i lås eller dylikt
belagt sedan 1546; av lågtyska regel 'tvärstång; reling; regel'; av om­diskuterat urspr.
2 sällan i formenrigel ut­sågat, lång­smalt, relativt grovt stycke trä­virke som an­vänds som stomme i konstruktioner särsk. till (trä)hus
belagt sedan 1585