publicerad: 2021  
reguljär reguljärt reguljära
regulj·är
adjektiv
reguljä´r
1 som följer de normala reglerna beträffande före­komst, beskaffenhet etc.; särsk. i fråga om in­gående i ett naturligt el. fast­lagt system
den reguljära arbets­marknaden; den reguljära läkarutbildningen; lärare i det reguljära skol­väsendet; 10 % av arbets­kraften saknade reguljärt arbete
spec. om flyg­trafik, i kontrast till charter
reguljärtrafik
en reguljär flyg­linje; flyga reguljärt (adverbial)
spec. äv. militär­väsen som till­hör en stats organiserade krigs­makt i mots. till fri­kårer och dylikt
reguljära trupper; reguljära styrkor
belagt sedan 1665; av franska régulier, lat. regula´ris med samma betydelse; till 1regel!!
2 i vetenskapliga samman­hang som har regel­bunden form
en reguljär kristall; en reguljär mång­hörning; reguljära ut­tryck
belagt sedan 1630