publicerad: 2021  
rekommendera rekommenderade rekommenderat
verb
rekommende´ra
1 yttra sig till för­mån för någon el. något
någon rekommenderar (någon) någon/något/att+verb/sats
någon rekommenderar (någon) någon
någon rekommenderar (någon) något
någon rekommenderar (någon) sats
någon rekommenderar (någon) att+verb
någon rekommenderar någon (hos någon)
filmen rekommenderas varmt; hennes moster hade rekommenderat affären; köks­mästaren rekommenderar idag: ...
spec. med av­seende på person, för ut­fört arbete
han är synnerligen kompetent och kan på det bästa rekommenderas; vi ska med nöje rekommendera henne till en liknande an­ställning
äv. med ton­vikt på upp­maningen att göra något
doktorn rekommenderade säng­läge
jag ber att få rekommendera mig skämtsamtjag ber att få ta far­väloch gå; anv. som avskeds­fras: jag ber att få rekommendera mig och önskar er en fort­satt trevlig kväll!
belagt sedan 1623; av franska recommander med samma betydelse; till lat. re- 'åter' och commenda´re 'an­förtro; an­befalla'; jfr ur­sprung till kommendera, mandat
2 ofta perfekt particip mot tilläggsporto ålägga Posten sär­skilt an­svar för en betryggande transport av brev el. annan försändelse, till rätt mot­tagare
någon rekommenderar något
jag skulle vilja skicka brevet rekommenderat
belagt sedan 1704
rekommenderarekommenderande, rekommendering