publicerad: 2021  
revisionsberättelse revisions­berättelsen revisions­berättelser
re·vis·ions|­be·rätt·els·en
substantiv
[-∫o`ns-]
årlig redo­görelse som med­delar resultat av revision samt ut­talar sig om frågan om ansvars­frihet för styrelsen
belagt sedan 1854