publicerad: 2021  
riksföreståndare riks­föreståndaren, plural riks­föreståndare, bestämd plural riksföreståndarna
riks|­före·stånd·ar·en
substantiv
rik`sföreståndare
med­lem av kunga­huset som är regentens ersättare när han/hon är förhindrad att ut­föra sina arbets­uppgifter el. vid regentens död om tron­följaren inte är myndig
förr äv. om annan person som fungerade (ungefär) som stats­chef
innan Karl IX blev kung var han riks­föreståndare
belagt sedan ca 1690