publicerad: 2021  
sats satsen satser
sats·en
substantiv
1 grammatisk enhet som (normalt) inne­håller subjekt och predikat och som ofta ensam kan ut­göra en grammatiskt korrekt mening
analysera en sats; en ofullständig sats som saknar subjekt; en sats kan vara en sats­del i en annan sats; en mening kan inne­hålla antingen en enda sats eller flera satser
under­ordnad sats bi­sats
över­ordnad sats huvud­sats
belagt sedan 1695; av tyska Satz med samma betydelse, urspr. 'sättande, det som är satt samman', till setzen 'sätta'; i bet. 'grammatisk sats, läro­sats' efter mönster av lat. posit´io med samma betydelse
2 i vetenskapliga samman­hang formellt på­stående som beskriver ett förmodat (vetenskapligt) faktum och som till­sammans med andra bildar en teori, lära eller dylikt
JFR tes
en sats som bygger på erfarenheten; den kunskaps­teoretiska sats som säger att själva mätningen på­verkar mät­resultatet
spec. om på­stående som kan bevisas med logiska regler, i förhållande till axiom eller dylikt sär­skilt matematik och logik
JFR teorem
Pythagoras' sats; här­leda en sats från axiomen
äv. all­männare
belagt sedan 1712
3 under­avdelning av större musik­verk vanligen med enhetlig harmonik och enhetligt tempo
andantesats
symfonins långsamma sats; ett verk i tre satser för kör och orkester
belagt sedan 1827
4 upp­sättning sam­höriga före­mål för viss an­vändning ofta särsk. ut­vald el. an­ordnad
en sats (några) en sats (med några)
en sats med bits och hylsor; en sats med sex skedar
spec. om bok­tryckares typer och under­lag
belagt sedan 1733
5 bestämd mängd samman­satt eller samman­blandat material
sprängsats; tändsats
en sats (något)
en sats (av/med något)
en sats (av något)
en sats (med något)
blanda till en ny sats mur­bruk; ta dubbel sats dynamit till borr­hålet
äv. med tanke på resultatet
baka en sats peppar­kakor
äv. om mer till­fällig mängd
sär­skilt ejakulation
satsen hamnade på magen
belagt sedan 1685
6 nästan en­bart i sammansättn. fast­lagd an­del som går bort i viss kostnad
äv. om fast­lagd kostnad i all­mänhet
portosats; taxesats
äv. all­männare
straffsats
belagt sedan 1693
7
ta sats fysiskt för­bereda sig för hoppöver hinder eller dylikt: han tog sats innan han hoppade över diket ○ äv. bildligtavtalsförhandlingarna tog ny sats efter helgerna; hon tog sats in­för löne­samtalet med chefen
belagt sedan 1836