publicerad: 2021  
serie serien serier
seri·en
substantiv
se´rie
1 upp­repad före­komst (av viss typ av före­teelse) i relativt regel­bunden följd
JFR 1rad 1
provserie
en serie (några)
en serie (av/om/på några)
en serie (av några)
en serie (om några)
en serie (några)
den första serien skott tog i ut­kanten av mål­tavlan; en serie kraftiga smällar hördes; en serie före­läsningar i populärvetenskapliga ämnen; en serie olyckliga om­ständigheter ledde till konflikten; en serie viktiga fynd från brons­åldern
äv. i fråga om upp­repade resultat eller dylikt, sär­skilt vid produktion i stor skala
serieproduktion; serietillverkning; bokserie; hyllserie; skriftserie
den nya bil­modellen har börjat till­verkas i serie
spec. om (tv-)följe­tong
humorserie; tv-serie
en engelsk serie på tretton av­snitt
spec. äv. i geologiska samman­hang om tids­rymd som är under­avdelning av system
serierna under systemet kvartär
spec. i fråga om elektriska ström­källor
julgransljusen är kopplade i serie
belagt sedan 1661; av lat. ser´ies 'rad; följd'
2 följd av tal som man betraktar med av­sikt att summera dem
JFR term 2
talserie
en oändlig serie
aritmetisk serie talserie med konstant skillnad mellan varje par av på var­andra följande talden enklaste aritmetiska serien är 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
geometrisk serie talserie med konstant kvot mellan varje par av på var­andra följande talden enklaste geometriska serien är 1, 2, 4, 8, 16, ...
belagt sedan 1752
3 berättelse i form av en följd tecknade bilder med kort­fattad text vanligen nästan en­bart repliker, normalt in­ritade i bilderna i s.k. prat­bubblor; mest med komiskt el. spännande inne­håll
seriealbum; serietidning; äventyrsserie
en serie (om någon/något/sats)
en serie (om någon)
en serie (om något)
en serie (om sats)
en tecknad serie; serier för vuxna; hon låg på mage i gräset och läste serier; han brukade läsa tidningen bak­ifrån och börja med serierna
belagt sedan 1908
4 tävlings­form där samtliga del­tagare möter var­andra i tur och ordning och segern går till den som har det bästa samman­lagda resultatet
JFR cup
seriespel
grupp­spelet i världs­mästerskapen sker i serie men slut­spelet blir en utslags­tävling
spec. med tanke på nivå
serieledare; serietabell; gärdsgårdsserie
nästa år spelar laget i högsta serien
belagt sedan 1902