publicerad: 2021  
skörd skörden skördar
skörd·en
substantiv
skö´rd
avplockning av frukter eller avskärning av mogen säd el. andra odlade nytto­växter
skördefest; veteskörd; vinskörd; äppleskörd
skörd (av något)
(under/vid) skörden
(under) skörden
(vid) skörden
äv. om (mängden av) den växande el. bärgade grödan
rekordskörd
bärga skörden; få skörden under tak
äv. bildligt
röstskörd
årets skörd av semester­bilder; krigets skörd av människo­liv
slumpens skördar något till­fälligthan har aldrig haft någon tanke bak­om sitt samlande, utan det har mest blivit slumpens skördar
belagt sedan 1504 (brev från prästen i småländska Villstad till Svante Nilsson om betungande gästning (Styffe)); fornsvenska skyrþ 'skärande; skörd'; bildn. till 2skära!!; jfr ur­sprung till sköl