publicerad: 2021  
spel spelet, plural spel, bestämd plural spelen
spel·et
substantiv
1 fram­förande av musik på instrument
ensemblespel; pianospel; strängaspel
efter talet blev det spel på tvär­flöjt
äv. om spelsättet
hennes vackra spel på cellon
äv. om själva musiken el. tonerna
basunens falska spel
äv. bildligt om annat melodiskt ljud
vattnets och vindarnas spel
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska spil; av lågtyska spil 'spel; lek; musik'; av ovisst urspr.
2 ut­förande av viss roll på teaterscen el. i film
skåde­spelerskan rörde publiken till tårar med sitt spel
äv. om skrivet stycke med flera roller, av­sett att fram­föras på scen, i radio eller dylikt vanligen i sammansättn.
äv. bildligt om annat roll­beteende, sär­skilt som ut­tryck för falskhet eller dylikt
hon stod inte ut med moderns hyckleri och spel
spel för galleriet vilse­ledande och publikknipande ut­spelt.ex. i politiska samman­hang: rätte­gången an­sågs av många bara vara ett spel för galleriet
belagt sedan ca 1430, i riddara spil Själens tröst
3 parnings­lek hos fåglar
belagt sedan 1748
4 syssel­sättning som inne­bär att pjäser eller andra före­mål hanteras enligt vissa regler vanligen med tävlings­inslag
spel (om någon/något/sats)
spel (om någon)
spel (om något)
spel (om sats)
fia är ett enkelt spel; ett spel för både barn och vuxna
äv. konkret om de speciella till­behören
i samlings­salen fanns musik­instrument, böcker och spel
spec. om så­dan el. liknande (riskabel) verksamhet med syftet att vinna pengar el. för­del
spel och dobbel; spel om pengar
äv. bildligt om annan verksamhet som är el. verkar vara regel­styrd
till­fälligheternas spel; spelet är förlorat; de var brickor i ett politiskt spel
äv. i ut­tryck för oviss ut­gång, risk eller dylikt
hennes liv stod på spel; han spelade ett högt spel – och förlorade
ha ett finger med i spelet se finger
rent spel hederligt handlandeutan fula knep eller dylikt; spec. i sport­sammanhang men äv. all­männare: hon försöker lära sina spelare vikten av kamrat­anda och rent spel
sätta någon/något ur spel oskadlig­göra någon/någotmed sina låga priser sätter de konkurrenterna ur spel
sätta något på spel riskera någoti sin iver att locka fler prenumeranter har tidningen satt sin tro­värdighet på spel
ta hem spelet vinnajuryn röstade på NN, men när publiken fick säga sitt tog ON hem spelet
belagt sedan slutet av 1400-talet Schack-tafvels lek
5 ut­övande av viss sport särsk. lag­sport
spel (med något)
domaren blåste till spel; blåsa av spelet
äv. om spelsättet
långsamt spel; ojust spel; offensivt spel
äv. om viss sport
bollspel; fotbollsspel
belagt sedan 1924
6 större arrangemang med olika aktiviteter av idrottslig eller konstnärlig natur ofta regel­bundet åter­kommande
(under/vid) spelen
(under) spelen
(vid) spelen
de olympiska spelen
belagt sedan 1745
7 tämligen snabb rörelse fram och till­baka el. växling mellan olika (synliga) före­teelser som ger in­tryck av rörelse
ett spel av ljus och skuggor på marken
få spel var­dagligtbli smått tokighon fick spel på sin bror när han gömde hennes dag­bok
belagt sedan 1807
8 mekanisk an­ordning för lyftning och firning av laster där lasten hänger i kätting el. lina på en vals el. lin­trumma
JFR vinsch
komplicerade utväxlings­anordningar och spel
belagt sedan 1538; av lågtyska spill 'vals; vind­spel'; besläktat med spinna
9 skillnad mellan hål- och axel­diameter i ett cylindriskt förband
belagt sedan 1829