publicerad: 2021  
tanke tanken tankar
tank·en
substantiv
tank`e
av­gränsad, outtalad yttring eller produkt av själslig bearbetning av sinnes­intryck, erinringar, problem etc.; spec. om idé, åsikt etc.
tanken (någon/något/att+verb/sats)
tanken (någon)
tanken (något)
tanken (sats)
tanken (på att+verb)
tanken (bakom/med något/att+verb/sats)
tanken (bakom något)
tanken (bakom sats)
tanken (bakom att+verb)
tanken (med något)
tanken (med sats)
tanken (med att+verb)
tanken (att+verb/sats)
tanken (sats)
tanken (att+verb)
djupa tankar; vettiga tankar; hans innersta tankar; ut­byta tankar; tanken svindlar; tanken att själen är odödlig; vad har du för tankar om läget?; det låg faktiskt en tanke bak­om förslaget; han har höga tankar om henne; han gladde sig åt tanken på att komma hem tidigt; de fick över­ge tanken på samman­slagning; sex timmars arbets­dag är en tanke som ligger i tiden; leka med tanken att ...; vi sänder en tacksamhetens tanke till alla bidrags­givare
äv. om förmågan till så­dan själsverksamhet, ibland tänkt som personligt verkande kraft ofta något hög­tidligt
en dikt som till­talar både känslan och tanken; språkets makt över tanken; tankens sökande och strävan
äv. (bakomliggande) av­sikt
tanken med devalveringen var att stimulera exporten; hon har inte en tanke på att av­gå; först tänkte han skälla ut dem, men sedan kom han på bättre tankar
i plur. äv. om med­vetandet som centrum för tanke­arbete, fantasi eller dylikt
falla i tankar; försjunka i tankar; sitta i tankar; försöka samla tankarna; ta en promenad för att skingra tankarna; hon är all­tid i hans tankar; det var honom hon hade i tankarna; i tankarna förflyttade hon sig tio år till­baka i tiden; händelsen för tankarna till en känd episod under revolutionen; tankarna går till NN och hans livs­verk; hennes tankar kretsade hela tiden kring barnen
en händelse som ser ut som en tanke se händelse
hemska tanke! måtte det inte vara så!
klä sina tankar i ord ut­trycka sina tankar i ordsom regissör måste man kunna klä sina tankar i ord och förmedla dem till skåde­spelarna
med tanke på med hän­syn tillmed tanke på bränsleförbrukningen är stora bilar inte bra för miljön
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska þanke 'tanke; sinne'; ev. av lågtyska danke med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1tack!!, tänka
En händelse, som ser ut som en tanke. Erik Gustaf Geijers ord om Kalmarunionen (i Svenska folkets historia 1, 1832)