publicerad: 2021  
1till
preposition
1 med (riktning mot och) slut­punkten i el. på el. vid el. hos; i fråga om rörelse el. (tänkt) sträcka med viss bortre gräns
JFR 1åt 1
hon reste från Norrköping till Linköping; han skyndade sig till skolan; gå till sjöss; väl­klädd från topp till tå; vägen går ända ner till havet
spec. för att an­ge målet för över­lämnande eller dylikt, ofta med förbleknad rörelse- och rums­betydelse
JFR 1åt 2
han skickade boken till henne; hon gav allt hon ägde till de fattiga; på försätts­bladet stod orden "Till min hustru"; hon sade till dem att ...; en hymn till friheten
äv. i fråga om tidsförhållanden och mer abstrakta förhållanden, spec. för att an­ge gräns för något
jobba från 9 till 5; hon stannar ända till jul; priset höjdes till 10 kronor; 50 till 60 personer kan rymmas i lokalen; måttlig till frisk vind; glaset var fyllt till brädden; till hälften djur, till hälften människa; allt från kärlek till hat
spec. äv. i fråga om upp­nående av nytt till­stånd
frågan måste bringas till en lösning; vispa blandningen till lagom tjocklek; de över­gick till att ut­byta artigheter; drivas till ur­sinne; drivas till van­vett
till exempel se exempel
till och med till (och inkluderande) den an­givna tid­punktenofta vid an­givande av tids­period: buss­kortet gäller till och med den 19:e augusti
till tusen var­dagligt se tusen
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Dingtuna, Västmanland); runform til, fornsvenska til; trol. ur ett germ. ord med bet. 'mål', jfr tyska Ziel 'mål'
2 ofta i konstruktion med subst. i genitiv med läge vid el. på el. i
sitta till bords; sitta till häst; vara ute till havs
äv. i fråga om tidsförhållanden vid tiden för
till sommaren ska vi åka utom­lands; till var­dags arbetar hon på kontor
till en början se början
till fots se fot
till sist se sist
till slut se slut
till äventyrs se äventyr
till över­lopps se överlopps
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 i sam­hörighet med i fråga om konkreta el. abstrakta före­teelser som på ett naturligt sätt hör ihop
locket till burken; nyckeln till dörren; han är far till barnet; natten till lör­dagen; en för­stad till Stock­holm; orsaken till försvinnandet; författaren till boken
spec. för att an­ge att någon/något in­går i viss grupp eller dylikt
en an­hängare till tsaren; Born­holm hör till Dan­mark; det diplomatiska språket hör till bilden
spec. äv. för att an­ge lämpligt komplement eller dylikt
det är gott med bearnaise­sås till ox­filé
ibland äv. med bi­betydelse av syfte
lägga grunden till huset
belagt sedan förra hälften av 1400-talet Heliga Birgittas uppenbarelser
4 med syfte eller an­vändning bestående i
han an­vände bilen bara till (att göra) söndagsutflykter; burkarna an­vändes till att stoppa små­saker i; de hade inte pengar till resan; till dessert hade de glass; en biljett till kvälls­föreställningen; han höjde handen till hälsning; stå till tjänst; stå till förfogande; få sig lite till livs
äv. med försvagad inne­börd av syfte, spec. som markering av handlings­in­riktning eller dylikt
villig till förlikning; snar till skratt; rätt till arbete; ha kraft till att göra mot­stånd
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
5 med resultat bestående i
varje krona blev till nytta; till sin förvåning upp­täckte han ...; radions sport­sändningar är till glädje för många idrottsintresserade; det lände honom till heder att han bad om ur­säkt
spec. i fråga om utnämning eller dylikt
hon valdes till riksdags­ledamot
spec. äv. i fråga om ut­slag av dom­stol eller dylikt
han dömdes till döden
äv. för att an­ge att något ut­gör (ytterligare) bi­drag till någon helhet eller dylikt
dra sitt strå till stacken; hans bi­drag till diskussionen
spec. ibland i titlar på upp­satser eller dylikt
en pamflett med titeln "Till frågan om höger­oppositionen i partiet"
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
6 med av­seende på
hon är glad­lynt till sitt väsen; bara till namnet ett äktenskap; han är läkare till yrket
spec. i vissa känslo­laddade ut­tryck för att an­ge stor grad av något var­dagligt
en baddare till karl; en rackare till att vara fräck; han är inte lite till dum
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
7 med ett värde ut­görande
sträckan upp­mättes till 50 m; han fick det till 37 stycken; köpa en vara till ned­satt pris
belagt sedan senare hälften av 1400-talet Magnus Erikssons Gårdsrätt
8 (som ytterligare en faktor) vid sidan av
De saknade mat och hus­rum. Lägg sedan till detta, att ...; till detta kommer ...
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Söderköpings-Rätten (Upplysningar)
9 i några ut­tryck med (plötsligt) an­vändande av
ta till kniven; gripa till vapen
belagt sedan 1475 Stockholms Stads Tänkeböcker
2till
adverb
1 ut­över vad som redan före­kommit eller är för­handen
en gång till; 5 kronor till; inte länge till; lägga till och dra ifrån
spec. för att ut­trycka att något ut­gör bi­drag eller dylikt
skjuta till en slant; hjälpa till; två ägg ska ock­så till
det gör varken till eller från eller det gör varken från eller till det har ingen (vare sig positiv eller negativ) betydelsebehandlingen gjorde varken till eller från för hans led­besvär
det vill mycket till se mycket
till och med (faktiskt) ävenmed under­strykande av det anmärknings­värda: under båt­turen fick de till och med se en val
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Överselö, Södermanland); runform til; av samma urspr. som 1till!!
2 med plötslig eller kraftig verkan i fråga om in­ledning av förlopp eller dylikt
elden flammade till; han hostade till; det sved till i skinnet; hon ryckte till av ljudet; han slog till henne; försök att bjuda till lite
ibland skämtsamt vid verb som normalt inte kan tänkas stå för handlingar som plötsligt in­leds
"Är det någon som vill tycka till?" frågade ord­föranden
de skulle just till att göra något de stod just i begrepp att göra någotde skulle just till att gå när telefonen ringde
(vara) till sig (vara) upp­rörd eller upp­rymdde blev all­deles till sig när de förstod att de vunnit stor­vinsten på tre miljoner kronor
belagt sedan ca 1430 Själens tröst
3 i på­visbar när­varo eller existens
att leva, att vara till; ur­säkta att jag finns till
ibland med an­givet syfte
den paragrafen är till för att förhindra ...
äv. för att ut­trycka att något upp­kommer
innan hon blev till; bestämmelsen kom till för att ...
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 med (riktning mot och) slut­punkt i något som vanligen är under­förstått
folk började strömma till; sillen gick till; båten lade till (vid bryggan)
av och till se av
till och från eller från och till vid vissa till­fällenkontoret är obemannat till och från
belagt sedan 1450 Skrå-Ordningar
5 med visst resultat ofta med förbleknad betydelse, ibland bara för att under­stryka full­bordandet av verb­handlingen
skära till fina skivor; laga till en vickning; trassla till det för sig; hur gick det till?
spec. för att ut­trycka till­slutning eller dylikt
knäppa till kragen; trycka till locket
belagt sedan 1457 Namnlös och Valentin
6 i läge för att vara synlig vanligen för talaren
han vände den andra sidan till
belagt sedan 1430–50 Hertig Fredrik av Normandie