publicerad: 2021  
tillgång till­gången till­gångar
till|­gång·en
substantiv
till`gång
1 knappast plur. möjlighet att skaffa eller ut­nyttja något
tillgång (på/till något/några)
tillgång (något)
tillgång (några)
tillgång (till något)
tillgång (till några)
ha till­gång till bil; få till­gång till vatten; fri till­gång till inter­net på hotellet; före­taget har till­gång till billig arbets­kraft
äv. med ton­vikt på mot­svarande mängd
råvarutillgång; valutatillgång
till­gången på fisk varierade
spec. i ekonomiska samman­hang
priset på varan bestäms av till­gång och efter­frågan
belagt sedan 1345 (testamentsförnyelse utfärdad av lagmannen i Östergötland Knut Jonsson och hustru (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska tilganger 'rättighet (att hämta ved, att jaga m.m.)'; jfr ur­sprung till gånga
2 (värde­full) resurs om person, före­mål el. om­ständighet som kan ut­nyttjas på ett för­del­aktigt sätt
hennes popularitet är en till­gång för partiet; NN är en verklig till­gång för före­taget
spec. (i plur.) ekonomiska resurser
finansiella till­gångar; hon levde över sina till­gångar; före­tagets bok­förda till­gångar; den miss­tänkte terroristens till­gångar blev frysta
immateriella till­gångar icke-materiella till­gångarimmateriella till­gångar som varu­märken och patent
belagt sedan 1652