publicerad: 2021  
transformation transformationen transformationer
trans·form·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
genom­gripande förändring av någon grund­läggande egenskap t.ex. form, ut­seende etc. hos före­teelse, tankeprodukt etc.; ofta om förändring som är möjlig att beskriva med vetenskapliga lagar el. regler
transformation (av något) (till något)
spec. matematik förvandling av geometrisk figur eller matematiskt ut­tryck till annan form ofta som hjälp­medel, för att under­lätta beräkningar
linjära transformationer
spec. äv. (i vissa språkvetenskapliga teorier) omvandling av den grammatiska strukturen i en sats (utan att dess betydelse väsentligen ändras)
genom en (passiv)transformation förvandlas satsen "katten jagar råttan" till "råttan jagas av katten"
belagt sedan 1615; till transformera