publicerad: 2021  
träsk träsket, plural träsk, bestämd plural träsken
träsk·et
substantiv
sankt om­råde med stilla­stående vatten ofta bevuxet med gräs
man kan lätt gå ner sig i träsket
äv. bildligt om svåra el. förnedrande vill­kor el. om­ständigheter var­dagligt
bottenträsk; knarkträsk; porrträsk
ett moraliskt träsk; gatu­prostitutionens träsk
belagt sedan 1328 (i ortnamn; (kungörelse utfärdad av riksdrots Knut Jonsson om överenskommelse mellan hälsingar och birkarlar (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska þräsk 'in­sjö; träsk'; svenskt ord av ovisst urspr.