publicerad: 2021  
television televisionen
ofta förk. tv
tele·vis·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
tekniskt system för över­föring av rörliga bilder från sändare till ett stort an­tal mot­tagare (i hem och dylikt)
televisionsapparat
televisionen kom till Sverige på 1950-talet; hans fram­trädande i televisionen vållade folk­storm
äv. om mot­svarande organisation el. lokaler
han arbetar vid televisionen
belagt sedan 1923; av engelska television med samma betydelse; till tele- och vision