publicerad: 2021  
verkstad verkstaden el. vardagligt verkstan, plural verkstäder
verk|­stad·en
substantiv
ver´kstad
arbetslokal som är ut­rustad för hant­verks­mässiga konstruktions- eller reparations­arbeten ofta av mekaniskt slag
JFR fabrik
verkstadsarbetare; bilverkstad; cykelverkstad; snickarverkstad
bilen var på verk­stad
äv. om större an­läggning för teknisk produktion ofta i sammansättn.
en mekanisk verk­stad
äv. bildligt om (plats för) skapande verksamhet
diktarverkstad
mycket snack och lite/ingen verk­stad se snack
skyddad verk­stad något ålderdomligt; kan upp­fattas som ned­sättandearbets­plats för personer med olika typer av funktions­nedsättningarhan jobbar i en skyddad verk­stad där han ut­för snickeri­arbeten ○ äv. bildligtnu fick hon klara sig själv, långt ifrån den skyddade verk­stad som föräldra­hemmet erbjöd
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Skrå-Ordningar); fornsvenska värkstadher; efter lågtyska werkstede med samma betydelse