publicerad: 2021  
värde värdet värden
värd·et
substantiv
`rde
1 grad av nyttighet eller tendens till efter­frågan på visst före­mål etc., vanligen mätt i pengar men äv. all­männare
värdet (av/på något)
värdet (av något)
värdet (något)
nominellt värde; reellt värde; kronans värde har sjunkit; huset har stigit i värde; han försökte bedöma tavlans värde; aktier till ett värde av 3,7 miljoner; värdet av det stulna upp­gick till flera miljoner
äv. mer abstrakt
alla människors lika värde; byggnaden har kulturhistoriskt värde; boken har inget litterärt värde
äv. med stark bi­betydelse av värdering (ut­ifrån viss ideologi eller dylikt)
eviga värden; fatta beslut ut­ifrån moraliska värden
äv. positivt om hög grad av begärlighet el. nyttighet (i visst samman­hang)
värdeförsändelse; värdepapper; rekreationsvärde
hon är väl med­veten om sitt värde; erfarenheter av värde för fram­tiden
av noll och intet värde helt värde­lösderas för­beredelser visade sig vara av noll och intet värde när projektet plötsligt lades ner
sätta värde på någon/något upp­skatta någon/någotchefen satte värde på att ha en öppen dialog med sina an­ställda
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska värþ, värþe; till 1värd!!
2 ofta plur. före­teelse som an­ses ha hög grad av begärlighet eller nyttighet vanligen om konkret före­teelse som ut­gör materiell el. kulturell till­gång
stora värden förstördes vid stormen; oskattbara kulturhistoriska värden
belagt sedan 1402 öppet brev utfärdat i Vadstena av Sverker Ulfsson om försäljning av jordegendom (Svenskt Diplomatarium)
3 tal som an­ger storlek (under vissa förut­sättningar) av en variabel eller funktion
värdet (av/på något)
värdet (av något)
värdet (något)
funktionens värde för x=3
äv. tal som an­ger upp­mätt nivå på något slags skala
han hade höga värden i testet; värden som inte får över­skridas; förhöjda värden av radio­aktivitet
belagt sedan 1759