publicerad: 2021  
värld världen världar
värld·en
substantiv
[vä´rd]
1 helhet som ut­görs av alla före­teelser som existerar, de förhållanden som gäller dem emellan samt de lagar som styr dem dvs. samman­fattningen av hela den om­givande verkligheten
världsalltet; världsrymden
världens skapelse; världens gång; vetenskapens försök att beskriva världen
ofta om mot­svarande helhet in­om något begränsat om­råde; äv. om någon tänkt, icke-existerande helhet
andevärld; djurvärld; drömvärld; fjällvärld; idévärld; sinnevärld
en ny värld öppnade sig för honom; en värld av skönhetsupplevelser; hon lever i sin egen värld
sär­skilt i fråga om de sidor av den om­givande (sam­hälleliga) verkligheten som rör (viss typ av) mänsklig till­varo och verksamhet
världsbild; affärsvärlden; vardagsvärld
hemmets värld; barnets värld; ute i stora världen; ge sig ut i världen; komma sig upp i världen; de lever i helt skilda världar; världen låg öppen för en duktig student
ibland spec. i fråga om (materiellt in­riktad) livs­föring; ibland ( i religiösa samman­hang) med klandrande bi­betydelse
en man av värld; den fina världen; gömma sig undan världen; världens frestelser
äv. för att an­ge tids­period
eftervärlden
förr i världen
äv. försvagat om till­varon i all­mänhet i bestämd form sing.
komma till världen; få saken ur världen
all rätt i världen se rätt
den enklaste sak i världen se sak
den lilla världen den (betydelse­fulla) del av livsmiljön som främst ut­görs av familj, vänner och grannarför att få mer tid till den lilla världen har han gått ner på del­tid
den undre världen (samman­fattningen av) kriminella grupperi ett sam­hälle (el. internationellt): de dömdes för mord efter en upp­görelse i den undre världen
(fara) all världens väg se väg
för allt i världen se allt
hur i hela världen huruttr. för stark förvåning, ofta klander: hur i hela världen har du tänkt dig att vi ska hinna fram i tid?
inte med bästa vilja i världen se vilja
inte se mycket ut för världen vara all­daglig el. oansenlighuset ser inte mycket ut för världen
inte vara av denna världen ha ytterst anmärknings­värda egenskaperen värk som inte var av denna världen
inte vara hela världen inte vara så farligtdet är inte hela världen att förlora en match
skuggornas värld hög­tidligtdöds­riketgenom ett ormbett förpassades Eurydike till skuggornas värld
sätta barn till världen se barn
vad/hur/vem/var i all världen? jag undrar verkligen vad/hur/vem/varmen var i all världen har jag lagt nycklarna?
vår andes stämma i världen se stämma
belagt sedan 1000-talet (runristad gravhäll, Visby, Gotland (Gustavson)); runform uaralt, fornsvenska väruld, värald 'människo­ålder; värld(en); människorna'; urspr. ett samman­satt ord, besläktat med lat. vir´, se ur­sprung till viril, och med ålder
2 ofta bestämd form samman­fattningen av allt existerande om­råde som finns till­gängligt för mänsklig verksamhet eller dylikt; mest om vår jord men äv. all­männare (inne­fattande världs­rymden och före­teelser i den)
världens sju under­verk; vår del av världen; aktiva idrottare världen över; rymd­färder syftande till att upp­täcka nya världar
äv. med ton­vikt på människans aktiviteter på jorden
ofta för att an­ge att något är ena­stående stort el. bra eller dylikt i vissa sammansättn.
i sammansättn. och i genitiv äv. med all­mänt förstärkande betydelse var­dagligt
världsbra; världsdålig
detta är världens chans; de gjorde världens tabbe
gamla världen Europa, Asien och Afrika
nya världen Amerika
tredje världen samman­fattningen av världens u-länder
uppochned­vända världen all­män oredaman kan förvänta sig uppochned­vända världen när en ny chef till­träder
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
Världen är så stor, så stor,
Lasse, Lasse liten!
Större än du nån­sin tror,
Lasse, Lasse liten. Zacharias Topelius, Lasse liten (i Läsning för barn 5, 1880; med ton­sättning av Alice Tegnér i Sjung med oss, mamma 4, 1897)