publicerad: 2021  
öppning öppningen öppningar
öppn·ing·en
substantiv
öpp`ning
1 direkt förbindelse (genom något eller mellan ut- och in­sida av något) som ut­görs av öppnat eller öppet ställe i före­målet etc. i fråga; ofta med tanke på kontakt bara i den ena riktningen; vanligen om förbindelse som med­ger något slags förflyttning men äv. all­männare
dörröppning; grindöppning; ljusöppning; tunnelöppning
en öppning (för något)
han gjorde två öppningar i burken med tomatjuice; hon kikade ut genom tältets öppning; de tog upp en öppning i väggen mellan köket och mat­salen; råttorna kommer in genom öppningar i stengrunden
äv. om till­fällig för­bindelse­möjlighet
hon sprang över gatan i en öppning i trafikströmmen
äv. bildligt, sär­skilt för att an­ge möjlighet för ut­veckling eller dylikt
i mot­partens bud fanns vissa formuleringar som kunde ge en öppning för fort­satta förhandlingar; före­taget sökte efter en öppning för att komma in på den ut­ländska marknaden
belagt sedan 1628
2 bringande av något i öppet läge eller till­stånd
broöppning; gravöppning; liköppning; lucköppning; paketöppning
öppning (av något)
det blev nöd­vändigt med en öppning av bölden
spec. i medicinska samman­hang beträffande änd­tarmen något ålderdomligt
patienten har än­nu inte haft öppning i dag
äv. om fri yta
en älg skymtade i en öppning av den täta skogen
belagt sedan ca 1690
3 vanligen i sammansättn. det att (formellt) öppna något särsk. samman­komst men äv. all­männare
öppningsanförande; öppningsceremoni; öppningssession
belagt sedan 1740
4 in­ledande del av viss verksamhet särsk. med tanke på ut­förandet
öppningsskede
det svenska laget blev över­spelat i öppningen av matchen; partiet har gjort en stark öppning av val­kampanjen
spec. om spel, sär­skilt schack el. bridge
öppningsdrag; öppningshand; öppningsteori; spelöppning
Syd hade inte till­räckligt med poäng för en öppning (av bud­givningen); svart­spelaren kom ut passivt ur öppningen
belagt sedan 1702