SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
acceleration [akselera∫o´n] substantiv ~en ~er ac·celer·at·ion·enhastighetsökning per tids­enhet fys.tid.trafik.MOTSATSantonymretardation den nya modellen har betydligt bättre acceleration än fjol­åretsen sprinter måste ha god acceleration från stilla­ståendeibl. äv. absoluthastighetsökning i vetenskapliga samman­hang äv. all­männareändring av rörelses riktning eller hastighet acceleration (av ngt)sedan 1805av lat. accelera´tio ’skyndsamhet’, till cel´er ’snabb’