publicerad: 2021  
accedera accederade accederat
verb
accede´ra [aks-]
mest i fack­språk registrera ny­förvärv på bibliotek
accedera något
belagt sedan 1943; av lat. acce´dere 'komma nära; an­sluta sig till'
accederaaccederande, accedering, accession