publicerad: 2021  
beskärm beskärmet
be·skärm·et
substantiv
beskär´m
sär­skilt bibliskt skydd och värn
(i/under någons) beskärm
(i någons) beskärm
(under någons) beskärm
beskärm (av någon/något)
beskärm (av någon)
beskärm (av något)
under den Alls­mäktiges beskärm
belagt sedan 1467 (brev från domkapitlet i Uppsala till herr Nils Sture (Styffe)); fornsvenska beskärm; jfr ur­sprung till beskärma