SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1by`te substantiv ~t ~n byt·et1ersättning av visst före­mål med annat av samma slag men med annan el. bättre funktion i ngt av­seende NollJFRcohyponymbyta 1cohyponymövergång 2 byteshandelbytesobjektblöjbytedäckbytenamnbyteoljebytetågbytevåningsbytebyte av tänd­stift efter var 1000:e milöver­gången till hög­stadiet inne­bär för många elever byte av skolabyte av sov­ställningäv. om att ersätta en person med en annan personspelarbytebyte (av ngn/ngt) (mot/till ngn/ngt)sedan 1402öppet brev utfärdat av borgaren Heneke Starke i Linköping om ägobyte (Svenskt Diplomatarium)fornsv. byte; av lågty. büte med samma betydelse, eg. ’ngt som ska skiftas’; till byta 2över­lämnande av ngt mot direkt erhållande av ngt lik­värdigt vanligen från en annan person; vanligen i fråga om annat än pengar ekon.JFRcohyponymbyta 2cohyponymutbyte 1 de lämnade två an­dra lägenheter som förmedlingen kunde an­vända i bytevårt byte av varor och tjänster med om­världenbyte (av ngt) (med ngn) (mot ngt)sedan 1402öppet brev utfärdat av borgaren Heneke Starke i Linköping om ägobyte (Svenskt Diplomatarium)3(samling värde­fulla) före­mål som erövrats med våld i sam­band med krig, brott e.d. Nollkrigsbyterånarna delade på bytetäv. om djur som fångats el. dödats (av person el. annat djur) vid jaktJFRcohyponymfångstcohyponymrov 2 jaktbytejägarna poserade bred­vid sitt ned­lagda bytelejon­honorna jagar upp bytet åt hannarnaäv. bildligt, spec. i ut­tryck för sexuellt ut­nyttjandehan blev ett lätt byte för hennes förförelse­konsterförr betraktade över­klassens män kvinnor ur de lägre samhälls­klasserna som lovligt bytespec. äv. i fråga om intellektuell hets­jakthon har den senaste tiden varit lovligt byte i mediernabyte (för ngn/ngt)sedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikan
2byte [baj´t] substantiv, plur. ~, n-genus en grund­enhet för data (8 bitar) som an­vänds bl.a. vid an­givande av ett dator­minnes lagrings­kapacitet databehandl.JFRcohyponym2bit gigabytemegabytesedan 1972