SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1efter [ef`-äv.ef´-] preposition 1i rörelse i samma riktning bak­om ngt (rörligt) före­mål NollMOTSATSantonym1före 1 efterpatrulleftersläpbakefterde åkte släde efter hundarde tolkade efter skoter för att nå långt in på de stora glaciärernaäv. i fråga om läge bak­om, särsk. i ngn serieMOTS.antonym2framför 1 hon stod efter honom i könkart­boken stod efter uppslags­böckerna i bok­hyllanäv. i sam­band med handling el. händelse som äger rum senare än visst till­fälle el. om tid­punkt som följer på viss tids­periodefterhöstefterkalkylhon kom strax efter att vi hade ätithur kan du vara så glad efter allt du har fått ut­stå?han fick tjänsten efter NNstäng dörren efter dig!radio­aktiviteten försvinner inte förr­än efter tusen­tals åräv. bildligt i fråga om lägre position i rang­ordning e.d.efter henne är jag äldstäv. i ut­tryck för upp­repningdag efter dagmil efter milden ena efter den an­dragång efter annanäv. bildligt i sam­band med före­mål el. före­teelse som ut­gör rest, minne, åter­stod el. följd av ngt som funnits el. ägt rum tidigareefterglanseftermäleefterskenhon fick ett stort arv efter föräldrarnavackra ord efter en bort­gångensitt mjuka sätt har han efter modernspår efter älgdet är tomt efter henneefter handsehand 1 efter vartannatsevarannan sedan 600-taletrunsten, Istaby, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter)runform AfatR, vanligen övriga runformer aft (Rök, Sparlösa m.fl.), eftiR, iftiR, fornsv. äptir, äftir; till runsv. aft, isl. apt ’efter’; trol. till 1av 1; jfr afton, åter 2med in­riktning på ngt; i fråga om strävan att nå visst mål el. syfte NollJFRcohyponym1för 6 eftersträvaleta efter ngtsträva efter berömmelsefråga efter doktornringa efter taxilängtan efter fredsökandet efter de försvunna har av­brutitssedan 1335stadga utfärdad i Skänninge av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)3in­till och i längd­riktningen av ngt lång­smalt före­mål; med rörelse- och befintlighetsbetydelse NollSYN.synonym1längs nedefteruppefteruteftergå efter staketetde reste söder­ut efter kustendet gick rysningar efter rygg­radensedan 17234i överens­stämmelse med ngn el. ngt som rätte­snöre, ledning, mönster e.d. NollJFRcohyponymenligtcohyponym2efter 2 efterhärmaefterkommasegla efter kompassdöma efter lagenspela efter noterhandla efter bästa förståndför samtliga leveranser till­kommer porto efter vikthan rättar sig efter vad föräldrarna har sagthon är upp­kallad efter sin mor­moräv. försvagati förhållande till efter sin ålder är hon pigghan mår efter om­ständigheterna välsedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)Uttrycket efter att med betydelsen ’sedan, efter det att’ kritiserades länge men anses numera korrekt. Det går alltså bra att skriva efter att ordföranden hållit ett kort tal vidtog prisutdelningen.
2efter [ef`-äv.ef´-] adverb 1i rörelse bak­om i samma riktning som ngt (rörligt) före­mål som fram­går av samman­hanget NollMOTSATSantonym2före 1 hon gick före och han eftermöblerna skickades först och så flyttade de efteräv. i fråga om läge bak­om ngtMOTS.antonym1framför köket ligger där och bad­rummet strax efteräv. i sam­band med händelse som äger rum senare (än ngt som fram­går av samman­hanget) el. i fråga om senare tid­punktefteråtdärefterhon kom efter redan i startenveckan efter flyttade hon in i sin nya lägenhetäv. bildligt i sam­band med ngt kvar­lämnat, ngn åter­stod e.d.ngt åld.JFRcohyponymkvar 1 åt oss som kommer efter har de döda lämnat ett tungt arvsedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform ftiR, övrig runform iftiR, fornsv. äptir, äftir 2med (viss) in­riktning särsk. i fråga om strävan att nå el. förstå ngt NollJFRcohyponym1efter 4 eftersinnandeeftertänksamkänna efter hur det kännsjag ska se efter om hon har kommittänk efter innan du svarar!hon frågade inte efter vad folk sade om hennesedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3med plötsligt upp­givande av tryck eller mot­stånd Nollsesetryck 1 dörren gav eftersläppa efter på tyglarnaäv. bildligteftergivensläppa efter på disciplinensedan 1543
3ef`ter adjektiv, ingen böjning endast predikativt som inte ut­vecklats normalt särsk. betr. intelligens admin.psykol.JFRcohyponym3bakomcohyponymdum 1 hon är inte dum men lite eftersedan åtm. 1950-taletse 1efter