SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
integrationsminister [-∫o`ns-] substantiv ~n integrationsministrar integr·at·ions|­min·istr·ar(titel för) stats­råd med an­svar för frågor som rör integrationen av in­vandrare i det svenska sam­hället pol.samh.yrk.sedan 1995