SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
läm`na verb ~de ~t lämn·ar1låta (ngt) vara kvar Nolllämna bilen hemmahon fick lämna det sista av matenlämna det bästa till sistspec.reservera lämna plats för an­teckningaräv. ngt ut­vidgatlåta förbli i visst till­stånd lämna honom i fredlämna dörren öppenföre­draget lämnade henne o­berördlämna ngn/ngt (ADJ/SÄTT)inte lämna sten på stensesten lämna ngn i sticketse2stick 1 lämna ngn i tvivelsmålsetvivelsmål sedan 1487–91Lucidarius (Svenska Kyrkobruk)fornsv. lifna, limna ’bli kvar; få liv’; besl. med leva; jfr bli, kvarleva 2av­lägsna sig från viss plats (el. tid) NollJFRcohyponymövergecohyponymutlämna 2 de måste hastigt lämna landethan lämnade rätts­salen som en fri manett stadium som de lämnat bak­om sigäv. med person­objekt, ofta med klandrande inne­bördöver­ge de lämnade honom att döhan lämnade plötsligt hustru och barn och gifte om sigäv. med abstrakt objektav­stå från att (vidare) syssel­sätta sig med låt oss lämna den här fråge­ställningenhon lämnade posten som ord­förandelämna ngn/ngtlämna det jordiskasejordisk lämna ngt därhänsedärhän 1 sedan ca 16703ofta med partikel, t.ex.in, tillbaka, över låta få (ngt) genom över­räckning komm.JFRcohyponymge 1cohyponym1räcka 3cohyponymöverlämna han lämnade över gåvan till födelsedags­barnethon har lämnat till­baka bokenhan lämnade fram brevetäv. med mindre konkret inne­börd av över­räckandege lämna ett bi­drag till in­samlingenupp­satserna ska lämnas in i morgonspec. med avs. på med­delande e.d.lämna beskedlämna svar senast i morgonupp­lysningar lämnas av NNäv.över­låta han lämnade barnen i hennes vårdlämna ngt åt fram­tidenlämna (in/tillbaka/över) ngt (till/åt ngn/ngt), lämna ngn ngtsedan 1495Goda råd gifna Vadstena kloster4låta komma i åt­njutande av ngn tjänst e.d. komm.lämna hjälplämna plats för små­barnenäv. med icke-personligt subjektträdet lämnade mycket fruktlämna ngtsedan ca 1735Subst.:vbid1-235024lämnande