SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mått substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en mått·et1enhet för bestämning av om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget; så­väl om all­mänt veder­tagna enheter som om mer till­fälliga; ibl. med begränsning till rumsliga mått mått.JFRcohyponymstorhet 1 måttsystemlängdmåttrymdmåttstandardmåttmått och viktvolt är det vanliga måttet på elektrisk spänningbrutto­nationalprodukten är ett vanligt men ofta ifråga­satt mått på levnads­standardenäv. om enklare mät­instrument för volym- el. längdbestämning, t.ex. i form av behållare med känd volymlitermåttrågat måttett mått grädde, dvs. 1 dläv.i sammansättn. form för bakning kakmåttäv. om mer abstrakta mät­instrumentnjuta i fulla måttgiftermålsvanorna är ett bra mått på de sociala värderingarna i äldre tidermätt med popmarknadens mått är 10 000 försålda skivor inte så mycketett mått (ngt), ett mått (med ngt), ett mått (på ngt)hålla måttetmot­svara upp­ställda an­språksom artist håller han ty­värr inte måttet längre; på före­taget är man med­veten om att rutinerna inte håller måttet måttet är rågatdet får vara nognär av­delningen hade ar­ton patienter på åtta vård­platser an­såg personalen att måttet var rågat struket måttmått som inte är fyllt med rågetill­sätt ett struket mått pulver till vätskan sedan ca 1350Konung Magnus Erikssons Stadslagfornsv. mat; trol. av lågty. mate ’mått’; bildn. till mäta; jfr 1måtta samt likmätigt, rättmätig 2(genom mätning) fast­ställd om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget mått.utstr.räkna an­talet fönster och ta mått på demta mått till en kostymäv. om grad, kvantitet e.d. av abstrakta före­teelserett stort mått av frihetett framtids­löfte av enorma mått(ta) mått (på ngn/ngt), (ta) mått (till ngt), ett (ADJ) mått (av ngt)sedan 15413i vissa sammansättn. samt i en fras åt­gärd komm.försiktighetsmåttmått och stegåt­gärderför visst syftekaptenen vid­tog mått och steg för att hålla sin besättning frisk sedan 1706Människan är alltings mått.Efter den grekiske filosofen Protagoras (400-talet f.Kr.)