publicerad: 2021  
majoritet majoriteten majoriteter
maj·or·itet·en
substantiv
majorite´t
mest i politiska samman­hang det att vara fler än mot­ståndarna i viss fråga el. in­om viss beslutande grupp etc.
MOTSATS minoritet JFR flertal 2
majoritetsbeslut; majoritetsparti; majoritetsställning; vänstermajoritet
(vara) i majoritet majoriteten (av några)
vara i majoritet; inget av partierna har egen majoritet i riks­dagen
äv. om gruppen som är i majoritet, t.ex. en parti­gruppering i riks­dagen
han an­slöt sig till majoriteten
äv. all­männare flertal
majoriteten av besättningen kunde räddas
absolut majoritet mer än hälften av rösternasärsk. när valet står mellan fler än två kandidater el. partier: de vann valet med absolut majoritet
den tysta majoriteten i viss (ofta konservativ) politisk debattden huvud­del av med­borgarna som inte har till­fälle att fram­föra sina (politiska) åsiktermed marknads­undersökningen kunde man fånga upp även den tysta majoritetens åsikter
enkel majoritet majoritet som begränsar sig till bara något mer än hälften av rösternaför att av­göra frågan räckte det med enkel majoritet i om­röstningen
hoppande majoriteter majoriteter som upp­nås (av minoritets­regering) med stöd av än den ena, än den andra parti­grupperingeni längden kan det bli besvärligt att regera med hoppande majoriteter
kvalificerad majoritet större röstövervikt än bara en en­staka röst
relativ majoritet fler röster än något annat förslag
belagt sedan 1792; ur medeltidslat. majo´ritas 'större del; fler­tal', till lat. ma´jor 'större'; jfr ur­sprung till major
Majoriteten har aldrig rätten på sin sida. Efter Henrik Ibsen, En folkefiende (1882); ofta lätt förändrat till "Majoriteten har all­tid fel"