publicerad: 2021  
resultaträkning resultat­räkningen resultat­räkningar
re·sult·at|­räkn·ing·en
substantiv
resulta`träkning
stegvis redo­görelse för en rörelses samtliga in­täkter och kostnader
belagt sedan 1939