SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1tro substantiv ~n 1det att hålla ngt för sanno­likt komm.JFRcohyponymförmodancohyponymförvissning 1cohyponymövertygelse tro och vetandemin tro är att NN vinnerhan levde i tron att hon hade flyttati god troutan att ana det verkliga förhållandethan förnekade brott och hävdade att han handlat i god tro sedan 1470-taletGamla eller Eriks-Krönikanfornsv. tro ’tro; förtroende; trohet; trohets­löfte’; gemens. germ. ord, trol. med grundbet. ’fast; stark’; jfr trygg, tröst 2över­tygelse om på­litlighet eller veder­häftighet hos ngn/ngt komm.den blinda tron på auktoriteterskulle de sätta tro till de anonyma upp­gifterna?hon borde inte ha satt sin tro till vackra löftenäv.över­tygelse om goda egenskaper eller utvecklings­möjligheter hos ngn/ngt framtidstroutvecklingstrohennes o­begränsade tro på sig självhan har tappat tron på lagettro på ngn/ngt/SATS, (sätta) tro till ngn/ngt/SATSsedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikan3religiös över­tygelse relig.asatrobarnatroevighetstroden kristna tronen fast tro (på Gud)fädernas trotron, hoppet och kärlekenhan var stark i tronhon var svag i tronden teologiska diskussionen om förhållandet mellan tro och gärningarspec.religiös över­tygelse om existensen av gudom ofta med bi­betydelse av förtröstan hennes tro på Gudtron på andaräv. med ton­vikt på mot­svarande lärosystemtrons artiklartro (på ngn/ngt/SATS)en tro som kan försätta berg en mycket stark tromed en tro som kan försätta berg sätter hon gång på gång upp avancerade teater­pjäser med skol­barnen envar/var och en blir salig på sin trovar och en blir lycklig på sitt eget sättdu behöver inte göra som alla an­dra, en­var blir salig på sin tro sedan 1000-taletrunsten, Nöttja, Småland (Sveriges runinskrifter)runform tru 4tro­fasthet komm.de svor ledaren tro och lydnadspec. i fråga om erotiska förhållandenevig kärlek, evig trosedan slutet av 1200-taletWestgöta-LagenTron är en fågel som aldrig flyger längre bort än tvivlet tillåter.Ingela Strandberg, Tro (i En lösdrivares söndag, 1977)
2tro verb ~dde ~tt, pres. ~r 1hålla för sanno­likt med avs. på ngt sak­förhållande (som det i och för sig kan finnas säker kunskap om) komm.JFRcohyponymanta 3cohyponymförmodacohyponymha för sig 2 han trodde att hon skulle kommajag skulle tro att det blir regnhan trodde att New York var USA:s huvud­stadäv.an­se (ngn) sanno­likt vara bärare av förmågan eller egenskapen som fram­går av samman­hanget han trodde henne om att lösa problemethon trodde honom inte om gotthon trodde sig kunna genom­föra upp­giftenäv. försvagat i ut­tryck för egen (o­bestämd) av­sikt e.d.jag tror (att) jag väntar en stundtro ngt/SATS, tro ngn om ngt/att+V, tro ngn Vsedan 1346testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)fornsv. troa, tro; gemens. germ. ord; jfr 1tro 2ofta med prep. hålla för sant på mer el. mindre rationella grunder komm.JFRcohyponym2tro 3 man ska inte tro (på) allt som man hör ryktesvistro på marxismens teorierde trodde blint på vad ledaren sadeäv. med avs. på personan­se (ngn) säkert ha talat sanning jag tror (på) dem ― de verkar veder­häftigahan trodde henne på hennes ordäv. med avs. på löfte e.d.an­se vara upp­riktigt menad hon trodde (på) hans försäkran att han all­tid skulle älska henneäv.an­se (ngn/ngt) ha goda egenskaper eller goda utvecklings­möjligheter chefen trodde på henne och gav henne allt mer ansvars­fyllda upp­gifterjournalisterna trodde inte på det svenska lagetman måste tro på fram­tidenäv. i vissa rent förstärkande ut­tryckdu kan inte tro vad roligt vi hade!tro (på) ngn/ngt/SATS, tro ngn på ngtdet tror jag det![betoning på ”jag”] naturligtvis är det så!Skulle du vilja komma på vårt bröllop om vi gifter oss? – Det tror jag det! du må tro att ...se2må 1 inte tro sina ögonseöga 1 inte tro sina öronseöra 1 tro det!verkligen?uttr. för tvivlande förvåningngt åld.Hon säger att hon tänker ta tag i sitt liv och sätta sig i skol­bänken i­gen. – Tro det! sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga3ha en fast religiös över­tygelse relig.”Tvivla inte utan tro!” sade Jesusäv.vara religiöst över­tygad om existensen av gudom e.d.; ibl. med bi­betydelse av förtröstan e.d. tror du på Gud?tro (på ngn/ngt/SATS)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)Subst.:troende (till 2); tro