SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFRASKA, v. -ade. (†) gm öfverraskning l. öfverrumpling frånröfva (ngn ngt). Wij .. moste ackta vppå, att Finland icke bliffuer oss affrasket. G. I:s reg. 10: 4 (1535). Then Rågh som Ryszarne plägade affraska the Swenska Undersåter. Girs G. I:s hist. 226 (1630). — jfr FÖRRASKA, RASKA.
Spoiler title