SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFSPÄRRA a3v~spær2a, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.).
Etymologi
[efter t. absperren; jfr d. afspærre]
— jfr SPÄRRA AF.
1) gm spärrning afstänga l. afskilja l. isolera (ngt l. ngn från ngt l. ngn). Då .. glasskifvan pålägges, så är en bestämd .. luftvolym afspärrad. Fock Fys. 189 (1859). (Gomseglet) kan sänkas mot tungroten .. och .. afspärrar (då) svaljet från munnhålan. Lyttkens o. Wulff Ljudl. 23 (1885). — mer l. mindre bildl. Afspärra sig ifrån den menskliga umgängelsen. Thomander Pred. 2: 147 (1849). Huru sorgligt .. att den nya världsdelen icke vardt afspärrad från den gamlas fördärf. Rydberg Vap. 148 (1891). jfr: Afspärra ett land för främlingar. — (mindre br.) p. pf. (mer l. mindre) adjektiviskt: afsöndrad, isolerad. Därvid måste vi så litet som möjligt blifva något blott för oss själfva, afspärrade, själfviska. Rudin Ord t. ungd. 36 (1889, 1894).
2) stänga l. afskära (en kommunikationsled o. d.) gm spärrning l. gm tvärs öfver vägen osv. anbragt hinder; (till)spärra; ofta närmande sig 1. När truppen skulle återtåga, fann den vägen afspärrad genom fällda träd. A. M. Strinnholm enl. Kindblad (1867). Gatan rensades af polisen och afspärrades. De Geer Minnen 1: 258 (1892); jfr 1. (Fördämningar) kunna uppstå äfven derigenom att de slammassor, som medföras af en sidoflod, afspärra hufvudfåran. A. G. Nathorst i NF 18: 596 (1894). — närmande sig 3 (jfr äfv. 1): spärra vägen för (ngt); gm spärrning hämma. Afspärra ångan (dvs. ångtilloppet). En genom .. de främre talorganens .. fullständiga sammanslutande afspärrad luftström. Läffler i NF 4: 891 (1881).
3) med abstr. sakobj.: gm spärrning förhindra l. omöjliggöra (ngt). Man .. hade i Ryszland besatt alle gräntzerne, afsperrat all Communication. Ber. ang. ryssarnes förf. 1705, s. 8. At handelen på de orter wid Östersjön, som af Ryszen innehafwas, aldeles måtte hindras och afspärras. Stiernman Com. 6: 70 (1711). Ju tidigare man afspärrar ångtilloppet, desto större blir .. kompressionen bakom kolfven. Storckenfeldt i Tekn. tidn. 1871, s. 243; jfr 2 mot slutet. Nu (har) äfven Tyskland afspärrat vår kreatursexport. SD (L) 1894, nr 50, s. 8.
Spoiler title
Spoiler content