SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ASSIGNATION as1iŋnatʃω4n, äfv. -inja-, stundom -ign-, l. -aʃ-, l. 01— (assignatio´n Weste, ássig-natschón Almqvist, asiggnattschón Dalin), r. l. f. (f. Almqvist, Dalin; m. Weste); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. assignation, äfvensom holl. assignatie, af lat. assignatio, anvisning, vbalsbst. till assignare (se ASSIGNERA)]
a) (mindre br.) utställande af anvisning (jfr b); i sht i ssgr; jfr ASSIGNERING. Alle Assignationer eller Transporter på the in Banco stående Penningar, skole skee skriffteligen. Ordn. f. växelbanken 1657, mom. 3. Thes (dvs. bankens) Rekning på Assignation. Risingh Kiöph. 119 (1669). Det belopp, som postanstalt eger rätt genom assignation lyfta. Geijer Postförf. (1890).
b) konkret: anvisning (se d. o. 7 b); invisning; jfr ANORDNING 3 b. Utgifva l. utställa en assignation. Acceptera en assignation. Stiernman Com. 2: 815 (1657). Sex weckor efter Sicht eller Assignations upwijsande (skall betalning ske). Därs. 3: 714 (1668). En assignation på 300000 Gylden. OSPT 11 Jan. 1686, nr 2, s. 2. Uti de assignationer, hvilcka Ränte-Cammaren utgifver på Banquen, nämnes deras namn, till hvilcka assignationerne äro gifne. Civ. instr. 166 (1730). Assignationer på sicht (dvs. betalbara vid uppvisandet l. a vista). Silfverstolpe Reg. öfv. författn. ang. bank. 8 (1817). Ege afdelningskontoret att .. utgifva assignation å hufvudkontoret. Regl. f. riksbankens styr. o. förvaltn. 8 Maj 1893, § 21, mom. 1 d. SvD(L) 1902, nr 215, s. 3. jfr: Jag har en hop .. Assignationer, / At prompt betala utan sikt: / Dock alla äro ej på pengar; / Men dels på kyssar, dels på slängar. Dalin Vitt. 6: 386 (c. 1760). jfr ORIGINAL-ASSIGNATION. — (föga br.) om pappersmynt: sedel; jfr ASSIGNAT, sbst.2 Alla Ryska Banco-Assignationer (böra undersökas) .. huruvida ibland dem kunde finnas falska Assignationer. SPF 1829, s. 485. jfr: Ty hafve Vi .. nödigt funnit .. förordna, det .. enskilte Personer icke må tillåtit vara .. tryckte Assignationer eller Invisningar på andre enskilte Män utgifva. Kungör. ang. assignationer 2 Aug. 1792. jfr BANK-, BANKO-ASSIGNATION.
Ssgr: ASSIGNATIONS-BANK1003~ l. 0103~2. (föga br.) (Danska o. Norska Speciebanken skulle enl. regl. af år 1791) som Giro- eller Assignations-bank emottaga och förvara de summor i speciemynt, .. som man ville der insätta för att till andra utassignera. H. Järta i LBÄ 44—50: 138 (1801). SPF 1829, s. 458 (om rysk bank).
-BELOPP~02. jfr -SUMMA. SvD(L) 1902, nr 214, s. 3.
-BLANKETT~02. jfr -SEDEL. Geijer Postförf. (1880, 1890).
-FOND~2. (fordom) Upp- och afskrifningsräkning kunde med Banken öppnas, emot insättning af minst 500 Riksdaler Banco såsom assignationsfond. Skogman Bank II. 2: 40 (1846). jfr ASSIGNERINGS-FOND.
(a) -FÖRSLAG~02. förslag till (disposition af medel som kunna erhållas gm) utassignering. Tekniska Skolans i Stockholm Assignations-förslag. (1902; rubrik på blankett).
(b) -INNEHAFVARE~00200. jfr ASSIGNATARIE. Publ. handl. 2: 832 (1730). Cederborgh OT 3: 80 (1814).
(a) -RÄTT~2, sbst. rätt att utfärda anvisning (å bank, i sht riksbanken); jfr ASSIGNERINGS-RÄTT. Geijer Postförf. (1880, 1890). PT 1899, nr 270 A, s. 3.
-SEDEL. (†) = ASSIGNATION b. Assignations- Transport- eller Afskrifningz-Zedlerne skole först medh fulle Bookstäfwer, och sedan medh Ziffror skrifwas. Stiernman Com. 2: 814 (1657).
-SUMMA~20. jfr -BELOPP. Publ. handl. 2: 834 (1730).
Spoiler title
Spoiler content