SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
BEGRAFNINGSHJÄLP begra3vniŋs~jäl2p, stundom 040~1, r. l. f.; best. -en. (penning)bidrag till bestridande af begrafningskostnader. Resolverades, at Vacktmästare-Enkian .. K. bevillias ett åhrs (vaktmästar-)lön, som är 150 Dal. Sm:t til nådåhr ock begrafningshielp. 2 RARP I. 2: 230 (1720). Atterbom Siare VI. 1: 39 (1852). På själfhjälp grundade kassor med uppgift att bereda medlemmarne .. (bl. a.) begrafningshjälp vid dödsfall. K. Linroth i Stockholm 1: 517 (1897); jfr a. — särsk.
a) om belopp som från allmän l. enskild pensions- l. begrafningskassa utbetalas till stärbhuset efter afliden delegare i kassan. Enkor som vilja åtnjuta sin begrafningshjelp utur Allmänna Begrafningshjelps-Kassan. DA 1824, nr 145, s. 5. Enka, barn och arfvingar (efter pensionstagare i arméens pensionskassa) undfå ett halft års pension såsom begrafningshjelp. SFS 1883, nr 74, s. 36. När pensionstagare (i civilstatens pensionsinrättning) med döden afgår, njute dess sterbhus ett halft års pension till begrafningshjelp. Därs. 1899, nr 49, s. 17. Därs. nr 92, s. 22.
b) om (urspr. för begrafningskostnadernas bestridande afsedt) belopp som af staten utbetalas till afliden militär l. civil tjänsteinnehafvares stärbhus (i Sv. numera bl. om den aflidne tillträdt tjänsten före 1851); jfr NÅDÅR o. BEGRAFNINGSHJÄLPS-BESPARING. The ther benådade warda med Begrafningz Hielp til sina Salige dödas Christhederlige Begrafning. Isogæus Kortholt 24 (1699). Enckior och Barn (efter militära l. civila tjänstemän) .. niuta ett halfft åhrs Lön til nådåhr eller begrafnings-hielp. Abrahamsson 103 (1726). Å löntillökning aftjenas begrafningshjelp .. De som fått lönförhöjning såsom ersättning för bortmistade inkomster hafva icke derå grundlagt begrafningshjelp. Gynther Förf. 2: 52 (1852). Innan man fick tillträda den (dvs. hofrättsassessorslönen), skulle man tjäna ett halft år för begrafningshjälp. De Geer Minnen 1: 129 (1892).
c) (fordom) = BEGRAFNINGS-GÄRD. Schönberg Bref 3: 128 (1778). Begrafnings- och kröningshjelp. Odhner G. III 1: 153 (1885).
Ssgr: (b) BEGRAFNINGSHJÄLPS-BESPARING0301~020. (förr, i Finl. ännu) om den lön som belöpte sig på första tiden, vanl. första halfåret, af en militär l. civil statstjänsts innehafvande o. som (i Sv. intill år 1851) innehölls för att utbetalas först efter tjänsteinnehafvarens död (ss. begrafningshjälp); jfr AVANCEMANGS-, NÅDÅRS-BESPARING. Gynther Förf. 2: 55 (1852). Den enke- och pupillkassan tillbörande begrafningshjelpsbesparing af löneförhöjning beräknas till det belopp, hvartill densamma för ett halft år uppgår. FFS 1892, nr 38, s. 4. SFS 1893, nr 108, s. 36.
(a) -KASSA~20. begrafningskassa. DA 1824, nr 145, s. 5 (se under BEGRAFNINGSHJÄLP a). Aspa Arbetares Sjuk- och Begrafningshjelpskassa. PT 1892, nr 186, s. 1.
(a, b) -MEDEL~20, pl. Gynther Förf. 2: 55 (1852).
Spoiler title