SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1917  
BLÖT blø4t, sbst. (n. Almqvist (1844), Hahnsson (1884); f. Sundén (1885); r. Topelius (se under c), Lyttkens o. Wulff Ordl. (1911)); best. (enst.) -en (Topelius (se under c)).
Ordformer
(blö(ö)t(h) A. A. Angermannus Förspr. t. Kyrkost. A 3 a (1587) osv. blöött Brahe Kr. 23 (c. 1585), blött RP 6: 510 (1636), Heinrich (1814; under blöt, adj.))
Etymologi
[ordet är trol. vbalsbst. till BLÖTA, v.; jfr y. fsv. sta i blöt (P. Månsson Skr. 489), d. lægge i blød, äfvensom nor. dial. leggja i blot o. nyisl. leggja í bleyti; jfr äfv. t. in die weiche legen; uttr. lägga l. sätta i blöt torde urspr. ha haft bet.: lägga l. sätta (ngt) till uppmjukning l. för att det skall uppmjukas; jfr från bet:s synpunkt uttr. sätta i brand l. i stånd, lägga i träde, samt förr lägga i öde l. i skatt o. d.; formen blött torde bero på association med n. af BLÖT, adj.]
i uttr. lägga, stundom sätta l. ställa i blöt, lägga l. sätta l. ställa (ngt) i en vätska för att (det) skall uppmjukas l. upplösas l. urlakas; ligga, stundom stå i blöt, ligga l. stå i en vätska för att uppmjukas l. upplösas l. urlakas. När .. (bären) hafwa sunkitt till botn, .. låt them ståå i blööt i 4 dyng. O. Martini Läk. 54 (c. 1600). Lägg .. (hönsen) i blött vthi Wijnättickia. Salé Kocken 15 (1664). Dhesse Lijnkläder lågo j ett stort Kruus i blöth. Växiö domk. akt. 1709, nr 48. Stöt sönder kiersebärs-stenar och plommonkärnor, ställ dem med brännevin i blöt. Warg 659 (1755). Man .. satte ett par nya sockerbitar i blöt i glaset. Hedenstierna Fru W. 129 (1890). Annadagen skall lutfisken läggas i blöt. SvD 1915, nr 333 B, s. 4. — särsk. i mer l. mindre bildl. anv.
a) (föga br.) skämts. i uttr. lägga kallt vatten i blöt, göra ngt som är öfverflödigt o. utan gagn. Spegel Guds verk 111 (1685). Att syssla med filosofi är för .. (vissa personer) liktydigt med att ”lägga kallt vatten i blöt”, och de befatta sig blott med saker av praktisk betydelse. Loewenfeld Om dumheten 102 (1915).
b) (i Finl.) i uttr. sätta l. lägga (penningar o. d.) i blöt, placera (penningar), gifva ut, riskera. Sätta i blöt tjugu mark finskt per aktie uti det nya bolag, som snart måste bilda sig. Cygnæus 6: 126 (1867).
c) (knappast br.) i uttr. gå i blöten, komma till användning. Förr så nöjde sig herrn med gröten, / Och ”man tager”, sad' Kajsa Varg; / Nu, om Hagdahl ej går i blöten, / Kan det hända, att frun blir arg. Topelius Läsn. f. barn 7: 52 (1891; köksans monolog).
d) [jfr d. lægge en i blød, äfvensom t. dial. in die weig (weiche) legen o. sv. dial. blöjta, prygla (Gotl.), samt sv. dial. blöta, stryk (Finl.)] (†) i uttr. lägga (ngn) i blöt, prygla upp, mörbulta. Hennes man .. lade .. (henne så) i blöt, at hon lofwade både Gudh och S. Per, at hon aldrigh wille swijka honom offtare. Lindner Tijdhfördriff 17 (1641). Bedlegr. 27 (1647).
e) [jfr d. lægge sit hoved l. sin hjerne i blød, äfvensom nor. dial. leggja hovudet i blot] (numera föga br.) i uttr. lägga sin hjärna l. hjärnan, lägga sitt hufvud l. hufvudet i blöt (om l. för l. med l. öfver ngt), anstränga l. bråka l. bry sin hjärna l. sitt hufvud (med ngt), (onödigtvis) bekymra sig (om ngt), fundera (öfver ngt), öfverlägga (om ngt). (På en herredag i Lödöse) hade her Conrad w. Phy lagt sin hierna i blöött för en ny landz ordning, som ther bleff publicerett och förkunnatt. Brahe Kr. 23 (c. 1585). Vij moste lägge våre huffvuden i blött och deliberera, hvar vij få medlen till att föra kriget. RP 6: 510 (1636). Lägg intet din hjerna i blöt deröfver: det blir nu intet af. Knöppel Blindeb. 46 (1746). Det är knapt åtta dagar, som jag lagt mitt hufvud i blöt med Poësie. Stagnell Jesper Hjernlös 6 (1756). Mor Ingrid och Elin lade under tiden sina hufvuden i blöt om en bädd till Lotta. Knorring Torp. 2: 212 (1843). Cavallin (1875).
f) [uttr. torde vara en kontamination af lägga sin hjärna l. sitt hufvud i blöt o. lägga sin näsa l. näsan i] (hvard.) i uttr. lägga sin näsa l. näsan i blöt, (oombedd) blanda sig i l. lägga sig i (andras affärer). Skarpmesser skall inte lägga näsan i blöt, for Adolf ut. Wetterbergh Penning. o. arb. 206 (1847). Lägga näsan el. sin näsa i blöt i andras byk. Hoppe (1892). Cederschiöld Skriftspr. 163 (1897; anfördt ss. ex. på samtalsspråk).
Ssg (jfr ssgrna under BLÖTA, v.): BLÖT-LÄGGA. lägga i blöt, vattenlägga. Sahlstedt (1773). Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content