SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
DEKLARATION dek1laratʃω4n l. de1-, l. -aʃ-, äfv. 0104, r. (f. Dalin (1850), Lundell); best. -en, ä. o. hvard. i mellersta o. norra Sv. äfv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. declaration, fr. déclaration, af lat. declaratio, vbalsbst. till declarare (se DEKLARERA)]
vbalsbst. till DEKLARERA; särsk. mer l. mindre konkret.
1) [jfr motsv. anv. i t., ä. eng. o. lat.] (numera föga br.) till DEKLARERA I 2: förklaring l. upplysning (af l. öfver l. i ngt oklart l. dunkelt); utläggning, tolkning. Ähr dedt något (i boken), som behöffver declaration, står än fritt och öpet att admonera lectorem om. RP 6: 310 (1636). Swedberg Schibb. 262 (1716). Them Enfaldigom .. til ännu vidare Declaration och Förklaring. Agrelius Kort underv. 154 (1738). Deklaration .., förklaring, utläggning (t. ex. af en lag). NF (1879). Hr S:s förträffliga deklaration af sakens innebörd. SD 1908, nr 93, s. 8.
2) [jfr motsv. anv. i ä. eng.] (†) till DEKLARERA I 3 o. II 2: förklaring, utredning, redogörelse, (detaljerad) framställning (af l. med anledning af ngt), utförligt yttrande (om ngt); ofta närmande sig bet.: betänkande (öfver l. med afs. på ngt). G. I:s reg. 17: 629 (1545). (Prästerna) gåfvo högbe:te k. M:t en skrifftelig declaration, hvad som dheras fullkommeliga mening om hvart och itt stycke för sig vara kunde. RA 2: 6 (1561). En declaration om Rikzens Rådz titel, huru den tillförenne är giffuen. A. Oxenstierna 2: 682 (1624). Eder venlige declaration på vår sidste inlage. Därs. 689. Kongl. May:tz Declaration och Förklaring öfwer then frie Religions öfning. Schmedeman Just. 608 (1671). — jfr KONTRA-DEKLARATION.
3) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. lat.] (numera nästan bl. polit. o. i historisk stil) till DEKLARERA I 4 o. II 3 (a): (offentlig) förklaring, (offentligt) tillkännagifvande l. uttalande l. utlåtande. Erich then fiortende .. vår aller nådigeste herres och konungs trogne mändz (osv.) .. declaration emot hertugh Johan, hertugh Carl och theres anhang. RA 2: 240 (1568). Rättens betänckjande och declaration. RP 2: 263 (1630). Swar på thet danske manif. 1644, s. V 3 a (i handl. fr. 1638). Hjerteligen glädja de (dvs. rikets ständer) sig .. öfver en så nådig och mild konungs declaration. HSH 7: 316 (1727). (G. III) föreslog henne (dvs. sin moder) .. att underteckna en deklaration, i hvilken hon bekräftade osannfärdigheten af det utspridda ryktet. Odhner G. III 1: 525 (1885). En deklaration, i hvilken deras (dvs. Anjalamännens) tankar om ställningen sammanfattades och uttalades. Schybergson Finl. hist. 2: 221 (1889, 1903). — särsk.
a) om (af ett lands regering utfärdad) kungörelse; numera i sht i fråga om kungörelse som är resultatet af en internationell konvention. Det är möjeligit, at Spanien kunde med lika declaration framkomma emot Sverige (som emot Danmark). Höpken 2: 252 (1753). En Kongl. Declaration. GT 1788, nr 15, s. 1. Deklaration angående svenske och danske undersåter tillkommande rätt till lotsning i Öresund. SFS 1873, nr 46, s. 1. Det ryska hofvet hotade Sverige .. genom oförsynta deklarationer i Stockholm. Odhner i 3 SAH 6: 39 (1891). SvD(L) 1907, nr 114, s. 2. — jfr FREDS-, KRIGS-, SLUT-DEKLARATION.
b) (†) till DEKLARERA I 4 c. Hertig Carl Gustaffs Phalzgreffuens declaration till Successor j Rijked. A. Oxenstierna Bref 4: 552 (1649).
4) till DEKLARERA I 5: (skriftlig) uppgift l. anmälan; äfv. om själfva den skriftliga inlagan l. aktstycket; särsk.
a) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (numera föga br.) = TULL-DEKLARATION; jfr DEKLARERA I 5 a. Flügel Köpm.-corresp. 202 (1843, 1849). Cirkul. fr. generalpoststyr. 10 nov. 1853. Nisbeth Handelslex. (1867). Med paketer skola .. följa deklarationer i tvenne exemplar, deruti angifves: paketadressatens namn, orten, till hvilken försändelsen skall afgå (osv.). Cederborg Korresp. 24 (1868, 1872). Fliesberg Handb. f. köpm. 2: 206 (1900).
b) (i fackspr.) uppgift som vid försäkring lämnas af försäkringstagaren. G. Dalin (1871). — särsk.
α) vid sjöförsäkring: anmälan till sjöförsäkringsgifvare (med hvilken försäkringstagaren har löpande årskontrakt) om mängden af under försäkringsrisk varande varor.
β) vid lifförsäkring; se under SJÄLF-DEKLARATION.
c) [jfr fr. déclaration de faillite] (knappast br.) handel. anmälan om betalningsinställelse. NF (1879). Ekbohrn Främ. ord (1904).
d) till DEKLARERA I 5 b: uppgift för beskattning; särsk. [efter motsv. anv. i t.] uppgift om den årliga inkomsten för beskattning; jfr INKOMST-, SJÄLF-DEKLARATION. Bet. ang. allm. bevilln. 1859, s. 198 (i fråga om saxiska förh.). Sanningsenliga deklarationer. Bet. ang. inkomstbevilln. 1894, s. 119. (Taxeringsmyndigheterna) böra ega att från den, som icke utan anmaning är uppgiftsskyldig, infordra deklaration, då anledning dertill förekommer. Bet. ang. inkomstskatt 1901, s. 118.
Ssgr (i allm. till 4): DEKLARATIONS-BLANKETT 1003~, äfv. 0103~02. PT 1906, nr 88 B, s. 1. särsk. till 4 a.
(4 d) -FORMULÄR~002. Bet. ang. inkomstbevilln. 1894, s. 126.
(4 d) -SKYLDIG~20. jfr -PLIKTIG. SD(L) 1902, nr 562, s. 2.
(4 d) SKYLDIGHET~200 l. ~002. jfr -PLIKT. Bet. ang. inkomstbevilln. 1894, s. 125.
(4 d) -TVÅNG~2. [jfr t. deklarationszwang] Bet. ang. inkomstbevilln. 1894, s. 124.
(4 d) -UPPGIFT~02, äfv. ~20. PT 1904, nr 190, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content