SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
DEMENTI dem1enti4 l. de1-, l. -än- l. -aŋ- (demanngti´Dalin), r. (f. Dalin (1850), Lundell); best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Ordformer
Etymologi
[liksom t. dementi, n., af fr. démenti, m., ä. fr. äfv. démentie, f. (hvaraf ä. eng. dementie), substantiveradt p. pf. af démentir (se DEMENTERA)]
vbalsbst. till DEMENTERA.
1) till DEMENTERA 1. Jag har .. gifvit utur minnet, situation vid handen, och på ett sådant sätt att jag hoppas slippa all dementi. C. O. Lagercrantz i HSH 7: 330 (1742). Dalin (1850). VL 1905, nr 269 A, s. 6 (se under DEMENTERA 1 b). — särsk. [efter fr. donner un démenti à qqn l. à qqch i motsv. anv.] (numera föga br.) i förb. gifva ngn l. ngt (en) dementi l. gifva en dementi åt ngt (jfr 2 a), förr äfv. tillägga ngn en dementi, = DEMENTERA 1 a. Då Zobor ville försvara hvad han sagt, tillade Stralenheim honom en offentelig dementi och osanning. Nordberg K. XII 1: 771 (1740). Öfver en del af de arresterade, som uti sina Dictamina gifvit Kongl. Maj:t dementie, ville Kongl. Maj:t först låta examinera. Ad. prot. 1789, s. 974. Andersson Frem. ord (1845, 1857). Dalin (1850). Sundén (1885). Hahnsson (1888).
2) [jfr motsv. anv. i fr., i sht i de nedan under a o. b nämnda uttr.] (numera knappast br.) till DEMENTERA 2: vederläggning, jäf; desavuering. Herr Majoren och Riddaren tillade sig icke hafva förtjent af sine Bönder at så blifva duperad eller lida en dylik dementi (som att de återkallade sina fullmakter för honom att rösta på präst). Växiö domk. akt. 1792, nr 352. — särsk. i vissa förb.
a) [efter fr. donner un démenti à qqn l. à qqch i motsv. anv.] gifva ngn l. ngt (en) dementi o. d. (jfr 1 slutet), = DEMENTERA 2. HSH 7: 283 (c. 1750). (Konungen) ville ej förbjuda det (dvs. bladetStockholmsposten), för att ej gifva dementi åt sin egen Tryckfrihetsförordning. Fersen Hist. skr. 4: 147 (1779).
b) [sannol. under påverkan af fr. avoir le démenti de qqch, misslyckas l. ”få lång näsa” (i en sak hvarpå man inlåtit sig), icke gå i land med ngt] få dementi (af ngn), blifva desavuerad (af ngn). Förargat mig har det likväl, att jag några gånger fått dementi af vår slappa, halfsofvande, inkonseqventa regering. Tegnér 6: 226 (1833).
Spoiler title
Spoiler content