SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
DEMONSTRATOR dem1onstra3tor2 l. de1-, sällan -ωr2, stundom —40 (demånnstràtårr Dalin), m.||(ig.); best. -n ((†) -en Sparrman Resa 1: 21 (1783), DA 1793, nr 210, s. 2); pl. -er -stratω4rer l. 01—.
Etymologi
[jfr eng. demonstrator, fr. démonstrateur, af nylat. demonstrator, vbalsbst. till demonstrare (se DEMONSTRERA). Jfr äfv. t. demonstrator, person som bevisar, lat. demonstrator, person som påpekar l. (an-) visar]
person som demonstrerar; särsk. motsv. DEMONSTRERA 1 b. Herr Benjamin Travers, Demonstrator vid S:t Guys Hospital. Gadelius Årsber. om sv. läk.-sällsk. arb. 1812, s. 11. 2 NF (1906). — särsk. (förr; jfr anm. nedan) vid universiteten o. vid Karolinska institutet (Collegium medicum) i Sthm: biträdande lärare (i naturalhistoria, särsk.) i botanik, till hvilkens syssla bl. a. hörde att leda botaniska exkursioner o. (vid universiteten) att hafva närmaste tillsynen öfver den botaniska trädgården. Linné Bref I. 1: 72 (1758; i skrifvelse från universitetskanslern). Sedan Hans Kongl. Maij:t .. stadfäst att en Demonstrator må vid Upsala academiæ trägård antagas. Därs. 73 (1759). Ifrån Junii månads början till September månads slut, gör .. Historiæ Naturalis Professorn, biträdd af Demonstratorn och Adjuncten botaniska excursioner. Regl. f. Karol. instit. 11 dec. 1822, § 8. Dalin (1850). Afzelius Minnen 41 (c. 1870). (Linné d. y.) blef .. redan vid nyss fyllda 18 år (1759) nämnd till demonstrator vid botaniska trädgården. NF 9: 1425 (1885). — särsk. i förb. botanices demonstrator o. historiæ naturalis demonstrator. SP 1779, s. 371. Om hans (dvs. en farmaciestuderandes) condition är i Hufvudstaden, bör han hos .. Historiæ Naturalis Demonstratorn och andre Lärare söka förkofran. Regl. f. apot. 12 Febr. 1799, § 6. DA 1824, nr 109, s. 2. Weibull (o. Tegnér) LUHist. 2: 328 (1868). O. E. A. Hjelt i Åbo univ. lärdomsh. 6: 378 (1896). Anm. I Uppsala inrättades en demonstratorsbefattning 1759, i Sthm vid dåvarande Collegium medicum 1761, i Lund 1770 o. i Åbo 1778. Längst (ända till 1879) bibehöllo sig titeln o. befattningen i Lund.
Ssgr: DEMONSTRATORS-BEFATTNING1030~020. —
-LÖN~2. Porthan Bref t. samt. 56 (1782).
-SYSSLA ~20. Linné Bref I. 1: 74 (1759). Brunius Metr. 383 (1854). Anm. Stundom användes i samma bet. ett sbst. demonstratur dem1onstratɯ4r l. de1- l. 01—, möjl. bildadt i sv. efter mönstret af sådana ordpar som DIKTATOR DIKTATUR; jfr äfv. ADJUNKT ADJUNKTUR. A. Lindblom (1832) hos Ahnfelt Minnen 2: 79. O. E. A. Hjelt i Åbo univ. lärdomsh. 6: 380 (1896).
Spoiler title
Spoiler content