SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FINGERA fiŋge4ra, stundom finj-, i Sveal. äv. -e3ra2 (finngèra Dalin; fin(n)jéra Schück (1854)), v. -ade ((†) ipf. -ede Carl IX Swar O 3 b (1606)). vbalsbst. -ANDE; jfr FIKTION.
Ordformer
(finguera 17561907)
Etymologi
[jfr d. fingere, t. fingieren, av lat. fingere, bilda, föreställa sig, dikta, låtsa, bildat till samma rot som figura (se FIGUR)]
1) (†) på fri hand l. utan tillräckliga skäl sätta ihop l. åvägabringa (ngt). Några (hava) ”i deras graf- och bröllopz skrifter nyligen fingerat sig et nytt sätt at stafva”. Salberg Gr. 26 (1696). Man har ofta fingerat eller på toma skäl tillvägabragt ett krigstillstånd med andra stater. SC 3: 50 (1822).
2) (†) i strid mot l. utan stöd av (de) värkliga förhållanden(a) säga l. påstå (ngt); hitta på; ljuga ihop. Thet Ephesiniske Synodus, fördömde Nestorium therföre at han fingerede heller dichtede, the twå Naturer icke ware föreente vthi Christo. Carl IX Swar O 3 b (1606). Hwarken Iesuiter eller andra komma .. innom den 2:dre (porten i seraljen), om de icke hafwa eller fingera sig någon process för Divanen. KKD 5: 266 (1711). (Jag) finguerade .. mig några namn på Fruchtträd, som jag viste eij vara til. Trolle-Bonde Hesselby 156 (i handl. fr. 1756). FörklFrämOrd (1885).
3) föregiva l. antaga (ngt ovärkligt l. falskt l. problematiskt) ss. värkligt l. sant; förutsätta, ponera; låtsa. AOxenstierna 5: 317 (1625). Stundom händer dock att Lagen fingerar en vilja, der ingen sådan verkeligen existerar. Schrevelius Civilr. 1: 138 (1844). I stället för att såsom de svaga kristne fingera en stödjepunkt utom sig i Gud. Strindberg Hafsb. 59 (1890). Vi fingera, att du träffat en vetenskapligt bildad man af den mera utprägladt radikala nutidstypen. Norström EKey 21 (1902). — särsk. i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet.: föregiven; (i fantasien) tänkt l. antagen ss. värklig; blott tänkt; skenbart värklig. Finguerade namn. Trolle-Bonde Hesselby 156 (i handl. fr. 1756). Sanct Jacobs graf. En af Shakspeare fingerad vallfarts-ort i Italien. Hagberg Shaksp. 10: 428 (1850). Fingerad räkning .. en fullständig inköps- eller försäljningsräkning öfver en fingerad transaktion. 2NF (1907). ”Dunkelmännerbriefe” .. (var) en fingerad brevväxling mellan några andliga herrar. Sylwan (o. Bing) 1: 184 (1910).
4) (mindre br.) om ngt sakligt: föreställa l. representera (ngt ovärkligt). En raket afbrändes — hvilket fingerar att en mina afskjutits. SD(L) 1894, nr 255, s. 6 (i skildring av stridsövning).
Spoiler title
Spoiler content