SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GERAD (med tonvikt på andra stavelsen. gera´d Weste; jerád Dalin; jera´d l. gera´d LoW (1889)), adj. o. adv.; superl. geradast (Swedberg SabbRo 343 (1690, 1710). Bladh (o. Hornstedt) 60 (1779)).
Ordformer
(gerad, adj. 16821836. geråd, adj. 1556 (: geråde, pl.). geråden, adj. 1640. gerad, adv. 16801917. gerade, adv. 1652c. 1770. geraden, adv. 16851723. geråden, adv. 16351640)
Etymologi
[liksom d. gerade av t. gerade, till fht. rado, snabb (se RAD, adj.); jfr GRAD, adj., o. RASK]
I. (†) adj.
1) snabb, rask, duktig. Vij (vilja) icke, att tu skall allenest ansee the store hester och förschone ath rune them, uthan och the andre, som mindre och geråde ähre, effther vij haffve så gerne foster aff them, som aff thet store slagh. GR 26: 90 (1556).
2) rak, i rät linje; äv.: jämn. Linc. (1640; under indirectus). Jag .. red ifrån Riga geradesta wägen till Intzem. KKD 1: 96 (1705). De rätta Tändernas gerada framskjutning. Haartman Sjukd. 181 (1765). Betselstången bör vara gerad, och med omsorg smidd. Ehrengranat Ridsk. II. 1: 27 (1836). särsk. bildl.: direkt. Utan gerad tillämpning. LBÄ 9—10: 120 (1798).
II. (numera bl. i Finl., vard.) adv.: i rak linje, raka vägen, rakt, rätt (fram); direkt. Linc. Dd 3 b (1640). Susan .. ligger geraden i öster ifrå Jerusalem. Swedberg SabbRo 543 (1701, 1710). Wår arme (marscherade) med godh contenance och ordres geraden på fienden löss. KKD 8: 37 (c. 1710). (Grenarna) stå horizontailt eller gerade ut ifrån stammen. Linné Diet. 2: 117 (c. 1750). Ett urväder af den häftighet, att de ridande ej kunde fara gerad fram. Franzén Minnest. 2: 291 (1828). Bergroth FinlSv. 353 (1917). — särsk. (†) bildl.: direkt, omedelbart; utan omsvep, utan vidare. Om thet icke wore billigt at man räcknade hans (dvs. Alexander den stores) Herkomst icke vthaff .. Hercule, vthan genast och gerade vthaff Jupiter. Sylvius Curtius 49 (1682). Är meningen, at accordsmannen, utan förslag, skal gerad få syslan .., så (osv.). Porthan BrefCalonius 157 (1795). Det hade .. varit ett oförsvarligt brott emot vänskapen .. att icke säga gerad ut hvad jag tänker. LHammarsköld (1806) hos Hjärne DagDrabbn. 227.
Ssgr (till II, †): GERAD-FRAM. rakt fram, direkt. När man ej kunde geradfram angripa. AIArwidsson (1817) hos Estlander Arwidsson 27 (bildl.).
-MARSCH. mil. marsch i linje rakt fram. KrigsmSH 1798, s. 176.
Spoiler title
Spoiler content