SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GRANALIER grana4lier, äv. 0302, sbst. pl.; förr äv. GARNALIA.
Ordformer
(garn- 15231644. gran- 1557 osv. -alia 15231558. -alier 1545 osv. -ailler 1648)
Etymologi
[liksom t. granalien av nylat. granalia (jfr (f)fr. grenaille, f.), korn, av lat. granum, korn (fr. grain) (se GRAN, sbst.2); jfr GRANULERA]
metall. till korn smält (granulerad) metall (ss. guld, silver, koppar, järn). GR 1: 142 (1523). Adrian Gulskeijdere (vill) icke .. gerne leffwerere thett skedesölff iffrå sigh j Garnalier, vthan i store stycker. Därs. 17: 105 (1545). Rinman (1788). Då degelns innehåll (vid myntning av silverskiljemynt) blifvit väl smält och blandadt, tages degelprof, som granuleras. Å granalierna göra myntdirektören och förste ingenjören hvardera två proberingar. SFS 1910, nr 62, s. 8. — jfr TACKJÄRNS-GRANALIER.
Ssgr: A (†): GRANALI-KOPPAR. (garnali- 1644. granali- 1634. garnalie- 1543) granulerad koppar. GR 15: 184 (1543). Stiernhielm Arch. N 1 a (1644).
B (†): GRANALIA-GULD. (garnalia- 15561558. granalie- 1557) granulerat guld. GR 26: 653 (1556). Därs. 28: 151 (1558).
-SILVER. (garnalia- 1545. garnalie- 1563) granulerat silver. VittAH 5: 125 (cit. fr. 1545). FörtHertJohLösegend. 1563, s. 86.
C: GRANALIE-GULD, se B.
-KOPPAR, se A.
-PROV. metall. å granulerad metall anställt prov för utrönande av dennas beskaffenhet. (Silver-)Smältan gjutes till tenar, varvid iakttages, att granalieprov tages ur degeln såväl vid gjutningens början som vid dess slut. SFS 1918, s. 2435.
-SILVER, se B.
Avledn. (†): GARNALIA, v. (garnalie) granulera (metall). Lathe .. garnalie någet förgylt Sölff, som then Adrion Gulskeedere skeede skulle. GR 18: 555 (1547).
GARNALIERA, v. (garnaliere) [jfr fr. grenailler] = GARNALIA, v. GR 17: 190 (1545).
Spoiler title
Spoiler content