SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INSTALLERA in1stale4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INSTALLATION (se d. o.), ävensom INSTALLAND, INSTALLATOR, INSTALLATÖR (se avledn.).
Etymologi
[fsv. installera; jfr t. installieren, eng. install, fr. installer; av mlat. installare, urspr. o. eg.: gm införande i korstol insätta ngn i kanikämbete, bildat med in- (se IN-, pref.1) till mlat. stallum, korstol m. m. (se STALL)]
1) inom kyrkan l. (det urspr. nära till kyrkan anslutna) undervisningsväsendet, med avs. på vissa nyutnämnda ämbetsmän: under övliga ceremonier insätta i utövningen av ämbetet; numera bl. i fråga om kyrkoherde- l. professorsämbete l. (i icke officiellt spr.) biskopsämbete (o. med förändring av installationens karaktär till en traditionell högtidlighet som icke utgör ett nödvändigt villkor för befogenheten till ämbetets utövande); ofta med prep.-bestämning, numera bl. med prep. i, förr äv. med prep. till; förr äv. i uttr. installera ngn i (viss) kyrka o. d., installera ngn ss. kyrkoherde i (visst) pastorat. Atj vilie hanom i för(skriv)ne Kyrke installere. G1R 1: 56 (1523). Vår Biskop (i Åbo) är .. på en resa til Tavastland, at installera någre Kyrkoherdar. Porthan BrefSamt. 1: 84 (1783). Då någon till ett skolembete skulle installeras, öfverlämnades åt honom ett ris. Rietz SkolvH 46 (1848). Då han (dvs. en skolrektor) vid samma tillfälle blef af Ephorus installerad. Lemke VisbyLärov. 11 (1875; i fråga om förh. 1739). Den nyutnämnde biskopen i Strängnäs stift .. installerades på söndagsmiddagen i sitt ämbete av ärkebiskop E. E. SDS 1933, nr 130, s. 3.
2) i utvidgad anv.
a) (mera tillf.) med nära anslutning till 1, i fråga om icke till kyrkan l. undervisningsväsendet hörande ämbete l. tjänst o. d. vartill ngn blivit utnämnd: insätta, inställa. Bergv. 1: 827 (1720). Daniel Björkman .. utnämd Handels och Politiæ Borgmästare 1796 .. afled före installeringen samma år. Sundelius NorrköpMinne 471 (1798). I går installerades brigadör och fru Larsson på sina nya poster som ledare för Frälsningsarméns Upsaladivision. UNT 1930, nr 10511, s. 5.
b) (†) med avs. på institution: inviga, öppna. Förledne månadh hafver jagh .. installeret Academien (i Dorpat). OxBr. 10: 341 (1632).
c) (†) tillsätta l. utse (innehavare av viss värdighet o. d.); göra (ngn) till (konung ngnstädes); utnämna (ngn till ngt). Huruledes .. Kongen i Pohlen, Sigismundus, åther skulle installeras i Swerige. RARP 7: 117 (1660). Dem, som af Konungen installerade äre til Provincial Medici. CollMedP 1694, s. 57. (Bolivar) installerade (i Bogotá) en ny vice-Konung. Gosselman Col. 2: 267 (1828).
d) (†) i uttr. installera ngn (för) att göra ngt, anställa ngn att göra ngt. Hennes Höggrefliga Nåde har ju sjelf, redan för trenne år sedan installerat henne här, at hafva uppsigt öfver den inre hushållningen. Björn Okände 27 (1791). Berzelius Res. 345 (1819).
3) (efter anordningar för vederbörandes bekvämlighet l. trevnad) låta (ngn) inflytta l. taga in (i rum l. våning l. hus l. ort o. d. som avsetts ss. hans tillfälliga l. stadigvarande bostad); stundom övergående i bet.: inlogera l. inkvartera (ngn ngnstädes); ofta refl.: slå sig ned o. ordna för sig (ngnstädes), inrätta sig (ngnstädes); äv. bildl. Björn Carol. 69 (1794). (De) installerade sig i sitt nya logis. Callerholm Stowe 479 (1852). PT 1899, nr 3, s. 2 (bildl.). (Jonas) installerade .. sin familj i en stor, fin Djursholmsvilla. Siwertz JoDr. 289 (1928). Såsom vicekungen lord Irwins gäster under vår vistelse här äro vi installerade i hans residens. Boberg Ind. 183 (1928).
4) inrymma l. inhysa (ngt ngnstädes). På Monte Pincio är, såsom bekant, den franska konstakademien installerad i Villa Medici. Lundgren MålAnt. 3: 130 (1873). Själva klosterbyggningarna lågo runt kring kyrkan, men tryckeriet behöver ej hava varit installerat i någon dylik. Schück SvFörlBokhH 1: 24 (1923). 2NF 38: 34 (1925).
5) tekn. med avs. på maskin, ledning för elektrisk belysning o. kraft l. för värme l. vatten o. d.: införa l. insätta l. inbygga (så att den omedelbart kan tagas i bruk); inmontera. KrigVAH 1884, s. 289 (med avs. på kanoner). Ett medelpris af 20 kronor per installerad lampa inclusive armatur. Estelle ElektrBelysnUnivLd 3 (1895). I skeppsgossarnas kokhusbyggnad hafva .. ångkokinrättning och värmeledning installerats. SFS 1906, Bih. nr 2, s. 19. Ingenjören (har) afrest till platsen för att öfvervaka byggandet och installera de af bolaget levererade maskinerna. VL 1907, nr 35, s. 3. SvD(A) 1931, nr 176, s. 2.
Avledn.: INSTALLAND, m.||(ig.). [jfr nylat. installandus] till 1: person som (skall) installeras. Hahnsson (1896). Anm. Ngn gg förekommer ordet i den nylat. formen installandus. SvD(A) 1931, nr 24, s. 20.
INSTALLATOR, m. [jfr nylat. installator] till 1: person som installerar ngn. SD(L) 1895, nr 253, s. 8. SvD(A) 1931, nr 24, s. 20.
INSTALLATÖR, m.||(ig.). [jfr t. o. fr. installateur] tekn. till 5: person som (själv l. gm anställd personal) yrkesmässigt utför installationsarbeten; oftast i inskränktare anv., i fråga om elektriskt installationsarbete. Elektrisk installatör. TT 1897, Allm. s. 63. Elektriskt installationsarbete må utföras endast av därtill behörig installatör eller under kontroll av sådan installatör. SFS 1919, s. 2143.
Spoiler title
Spoiler content